Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
16.11.2023 / 16:1514RusŁacBieł

Što robicca za «čornymi dźviaryma». Skandał vakoł bara BackDoor, adkul syšoŭ Lavon Chałatran

Usiaho praz paŭhoda paśla zapusku BackDoor Bar u Varšavie ab svaim sychodzie hučna abviaściŭ adzin z saŭładalnikaŭ Lavon Chałatran. Zaadno jon abvinavaciŭ byłych kaleh u nieachajnym viadzieńni biznesu — tyja adkazali sustrečnymi pretenzijami. Parazmaŭlali z udzielnikami kanfliktu, a taksama ź piersanałam ustanovy. Vyśvietliłasia šmat cikavaha.

U mai 2023 hoda troje biełarusaŭ adkryli ŭ Varšavie bar BackDoor Bar. Heta nazva dobra znajomaja minčukam — adnajmienny prajekt doŭhi čas pracavaŭ u stalicy. Saŭładalnikami ŭstanovy stali Lavon Chałatran (były palitviazień i kolišni kiraŭnik Ruin Bar y prastory OK16), Alaksiej Navumienka i Nastaśsia Varabiej. Apošnija niekali zapuskali BackDoor u Minsku.

Fota: sacsietki bara

Adnak u takim składzie bar adpracavaŭ niadoŭha. Usiaho praz paŭhoda paśla zapusku prajekt pakinuŭ Lavon Chałatran. Siońnia byłyja saŭładalniki abvinavačvajuć adno adnaho ŭ nienaležnym vykanańni abaviazkaŭ. Razabracca, chto ŭ hetaj historyi maje racyju, składana — historyi byłych kaleh adroźnivajucca.

Jak pracoŭnyja pretenzii pieraraśli ŭ kanflikt

14 listapada Lavon Chałatran apublikavaŭ post, dzie havaryłasia ab daŭnim kanflikcie pamiž saŭładalnikami BackDoor i nieprymalnym staŭleńni da piersanału z boku Alaksieja Navumienki i Nastaśsi Varabiej.

Nastaśsia i Alaksiej — daŭnija dziełavyja partniory. U Minsku, da zapusku bara BackDoor, jany vałodali fudtrakam. Lavon choć i čuŭ pra kalehaŭ, ale tuju ich ustanovu naviedvaŭ redka: kaža, što heta byŭ «nie jaho farmat».

Trojca pačała siabravać užo ŭ Varšavie. «My sustrelisia ŭ Polščy ŭ listapadzie 2022-ha i vyrašyli, što pasprabujem razam adkryć bar. Padumali, što bolš razumna budzie, kali jon stanie nazyvacca, jak minski prajekt BackDoor — farmat byŭ bolš da jaho padobny. Atrymlivajecca, što ja nibyta dałučyŭsia da ich kamandy, chacia, nasamreč, heta była sumieś dvuch prajektaŭ», — raspaviadaje Chałatran.

U svaju čarhu Nastaśsia Varabiej kaža, što da momantu zapusku bara ŭ ich z Alaksiejem užo byŭ raspracavany hatovy prajekt, jaki nie patrabavaŭ dadatkovych inviestycyj, a ŭ svaim dopisie adznačyła, što BackDoor adkryŭsia b u lubym vypadku — navat biez udziełu Lavona.

Saŭładalniki padzialili abaviazki. Alaksiej adkazvaŭ za zakupy, kuryravaŭ kuchniu, zajmaŭsia drobnymi ramontami, zamianiaŭ kuchara. Pakolki viedaŭ polskuju movu, vioŭ kamunikacyju ź nieabchodnymi instancyjami i słužbami. Nastaśsia viała buchhałteryju, adkazvała za pracu ź piersanałam, zajmałasia składskim i barnym ulikam. Razam ź Lavonam jana dzialiła administratarskija źmieny. Lavon vioŭ SMM, zajmaŭsia dyzajnam afiš i mieniu, vioŭ sietku mierapryjemstvaŭ. Časam, kali ŭ bary było šmat naviedvalnikaŭ, Naścia i Lavon myli posud.

Nastaśsia Varabiej, saŭładalnica bara. Fota: sacsietki prajekta

Naścia padzialiłasia, što na pieršych etapach usie troje ŭnosili raŭnaznačny ŭkład u raźvićcio bara:

«Pa časovych i enierhazatratnych układańniach na starcie ŭsie ŭkładvalisia raŭnaznačna šmat. Što da materyjalnych układańniaŭ, ja liču, što heta abmiarkoŭvać nieetyčna».

Pa słovach saŭładalnicy, spačatku supracoŭnictva išło narmalna i narakańniaŭ da pracy Chałatrana ŭ jaje nie było:

«Pieršy čas [jon pracavaŭ] jakasna, jak mnie padajecca. Ale ŭ dalejšym, z asabistych pryčyn, nie zdoleŭ naležnym čynam vykonvać svaje abaviazki».

Dziaŭčyna praciahvaje: «Paśla taho, jak my sumiesna abmierkavali heta na schodzie zasnavalnikaŭ, situacyja źmianiłasia ŭ lepšy bok, ale tolki na niekalki miesiacaŭ. Paśla čaho my znoŭ akazalisia ŭ situacyi, kali Lavon nie vykonvaŭ svaich abaviazkaŭ, u čym jon sam pryznavaŭsia, spasyłajučysia na asabistyja abstaviny. Ja liču, heta nieprafiesijna. Heta stała pačatkam kanfliktu».

Lavon bačyć situacyju inakš: «Jany (Nastaśsia i Alaksiej) ličyli, što ja mała času nadaju baru, zanadta rassłablajusia, zanadta šmat tusujusia. Chacia pa fakcie maja pazicyja nazyvałasia «art-dyrektar» i ŭ maje abaviazki ŭvachodziła padtrymańnie kantaktu z haściami».

Situacyju paharšała roznaje bačańnie addačy ad jaho pracy:

«Ludziam lohka acanić pracu, jakuju bačna: naprykład, zakupki abo hatavańnie. Ale jany nie razumiejuć, nakolki składana mieć znosiny ź vialikaj kolkaściu ludziej, jak składana zrabić kruty post u instahramie abo arhanizavać mierapryjemstva».

Chałatran pryznaje, što paŭza ŭ viečarynkach, arhanizacyja jakich była jaho votčynaj, sapraŭdy adbyłasia: «U nas byli kvizy i stendap, ale my sumiesnym rašeńniem admovilisia ad hetych aktyŭnaściaŭ: kvizy zanadta łamali farmat, stendap byŭ nienaležnaha ŭzroŭniu. U niejki momant pravał u mierapryjemstvach byŭ. Ale arhanizavać mierapryjemstva ci navat kuryravać jaho na placoŭcy — vialiki kavałak pracy. Dla ich heta vyhladaje nie tak».

Pa słovach Lavona, niezadavolenaść z boku Naści i Alaksieja vyklikali i jaho zanadta ščylnyja znosiny ź piersanałam. Z-za hetaha kanflikt dasiahnuŭ piku — u niejki momant jon byŭ vymušany zastupicca za supracoŭnikaŭ i pajści nasupierak partnioram pa biznesie.

Fota: sacsietki prajekta

Viersii taho, jak u BackDoor składałasia praca ź piersanałam, va ŭdzielnikaŭ kanfliktu mocna adroźnivajucca. Tamu my źviazalisia z supracoŭnikami ŭstanovy — na ŭmovach ananimnaści jany pahadzilisia dać kamientar. 

Što adbyvałasia za «čornymi dźviaryma»

Adnosiny pamiž piersanałam i zasnavalnikami abvastrylisia daŭno. Pryčynaj stała tak zvanaja «biaspłatnaja hadzina»: supracoŭniki prychodzili ŭ bar za hadzinu da pracy, kab padrychtavać pamiaškańnie da adkryćcia. Jany zajmalisia pryborkaj, vykonvali drobnyja daručeńni kiraŭnictva. Pry hetym čas na takuju ​​»padrychtoŭku» nie apłačvaŭsia: prymajučy ludziej na pracu, saŭładalniki spasyłalisia na toje, što bar tolki zapuściŭsia i im patrebna dadatkovaja dapamoha, kab prajekt moh raźvivacca dalej.

Fota: sacsietki prajekta

Pastupova biaspłatnaja praca stała padstavaj dla šmatlikich prydzirak da piersanału z boku Alaksieja i Naści: kiraŭniki byli niezadavolenyja jakaściu pryborki i rabili zaŭvahi nakont niaznačnych spaźnieńniaŭ. Z hetaj nahody Alaksiej Navumienka sabraŭ ahulny schod kamandy, na jakim ahučyŭ šerah pretenzij i ŭvioŭ sistemu štrafaŭ za spaźnieńni.

Na našaje pytańnie, ci vykarystoŭvali praktyku «biaspłatnaj hadziny» ŭ BackDoor i ci sapraŭdy isnavali štrafy, Nastaśsia adkazała: «My sumiesna ź Lavonam vyrašyli, što nieabchodna ŭvieści sistemu štrafaŭ, ale samich štrafaŭ tak i nie było. Biaspłatnaja hadzina pracy dla supracoŭnikaŭ bara — heta mif». Ale hetaje śćviardžeńnie razychodzicca z tym, što kažuć rabotniki.

Paraiŭšysia, supracoŭniki bara vyrašyli ahučyć sustrečnyja pretenzii kiraŭnictvu — ludzi nie razumieli, jak ich mohuć štrafavać za spaźnieńni ŭ nieapłatny čas. Akramia hetaha, jany zrabili zaŭvahu Alaksieju — toj nieadnarazova pavyšaŭ hołas na padnačalenych.

«Kali da nas takaja kolkaść pretenzij, to ŭładalniki taksama musiać adpaviadać. Nielha prydziracca da vałanciorskaj pracy ŭ takoj kolkaści, jak heta rabili jany».

Supracoŭniki sklikali sustrečnuju naradu, na jakoj ahučyli sutnaść niezadavolenaści. Pa słovach piersanału, padčas schodu Lavon vykonvaŭ funkcyju «pierahavorščyka» — byŭ «pierakładčykam» pamiž imi i ŭładalnikami.

«Niahledziačy na ​​toje, što aficyjna za piersanał adkazvała Nastaśsia, supracoŭniki źviartalisia da Lavona, tamu što ź im možna było adekvatna abmierkavać situacyju i vyrašyć pytańnie», — adznačyli ludzi. Pa ich słovach, jany sprabavali kantaktavać z Naściaj, ale na ŭsie pretenzii z boku piersanału jana adkazvała: «Voś dźviery. Niešta nie padabajecca — vas nichto tut nie trymaje».

Zrešty, rabotniki adznačajuć, što padčas napružanaj razmovy Nastaśsia sprabavała zhładžvać vuhły i źmiakčać noraŭ Alaksieja. Pra apošniaha jany raspaviali asobna:

«Loša dazvalaŭ sabie vielmi šmat. U jaho byŭ kanflikt z barvumien, jaki ŭźnik ź niadkul. Jana nie pryjšła na schod, jaki Alaksiej niečakana zachacieŭ pravieści. U dziaŭčyny ŭ toj dzień byŭ vychadny i svaje płany, pra što jana papiaredziła načalstva. Alaksiej prapanavaŭ joj «rasstavić pryjarytety i ŭsio ž taki źjavicca». Jana ŭltymatum praihnaravała».

Alaksiej Navumienka, saŭładalnik bara. Fota: sacsietki prajekta

Paśla hetaha Alaksiej staŭ pastajanna prydziracca da raboty dziaŭčyny. Moh sarvacca, kryčać. Nieŭzabavie jaje zvolnili:

«Joj raspaviali, što jany z kiraŭnictvam «nie syšlisia charaktarami» i što z-za jaje drennaj pracy na druhoha barmiena kładziecca vialikaja nahruzka».

Nastaśsia patłumačyła hetaje zvalnieńnie tak: «Jano źviazana ź niekampietentnaściu, biezadkaznaściu, hrubaściu ŭ znosinach i adsutnaściu žadańnia navučacca i raźvivacca».

I ŭsio ž demarš piersanału akazaŭsia nie marnym, choć i nie vyrašyŭ usich prablem. Biaspłatnuju hadzinu stali apłačvać, ale tolki aficyjantam, na jakich kładziecca asnoŭnaja nahruzka pa prybirańni. Rabotniki adznačajuć: «Loša pajšoŭ na sastupki z-za Lavona i z-za taho, što Naścia taksama sprabavała źmiakčyć kanflikt».

Na dumku Naści, bakam udałosia pryjści da kansensusu: «Uličvajučy, što kanflikt byŭ dvuchbakovym, kaniešnie, sama situacyja była niepryjemnaj. Niekatoryja pretenzii byli abhruntavanyja — na ich my adreahavali. I, jak mnie asabista padałosia, usie zastalisia zadavolenyja vynikam».

Adnak pierapracoŭki i nieparazumieńni z Alaksiejem zastalisia. Na pytańnie «NN», čamu piersanał nie zvalniajecca, kali abstaviny istotna nie palepšylisia, supracoŭniki adkazali:

«Častka kamandy nie moža zvolnicca: niekatoryja bajacca ciažkaściej ź lehalizacyjaj, niekatoryja — ciažkaściej z pošukam novaj pracy».

Što tyčycca napružanych adnosin pamiž saŭładalnikami, ich piersanał zbolšaha tłumačyć «reŭnaściu»: pa ich słovach, Nastaśsi i Alaksieju było niepryjemna, što ŭ haściej bar pačaŭ asacyjavacca niepasredna ź Lavonam. Ale rabotniki byli ŭ kursie i inšych pretenzij, jakija hučali ŭ bok Chałatrana.

«Toje, što jon mała času nadaje baru, hučała adkryta, što nas usich ździŭlała. Kali byli źmieny Lavona, jon vykonvaŭ abaviazki administratara, pracavaŭ z kasaj, usio rabiŭ. Ale jašče razmaŭlaŭ z haściami, što astatnim saŭładalnikam nie padabałasia. Jon nie zabivaŭ na svaje abaviazki. Jon usio sumiaščaŭ i, jak nam zdajecca, rabiŭ tolki lepiej».

Z časam situacyja ŭnutry kalektyvu abvastryłasia. Stała zrazumieła, što Lavonu daviadziecca pakinuć prajekt. 

«U niejkaj stupieni my byli rady za jaho, što jon sychodzić, bo bačyli, jak usio drenna. Tamu što my možam niejak abmiežavać siabie ad kantaktaŭ z Naściaj i Lošam, ad ich cisku, a ŭ jaho takoj mahčymaści nie było».

Pytańnie hrošaj i reputacyi

Post Chałatrana vyklikaŭ burnyja reakcyi ŭ sacsietkach. Padpisčyki aktyŭna abmiarkoŭvajuć kanflikt i vykazvajuć zdahadki pra dalejšy los bara.

Nastaśsia kaža, što dopis Lavona staŭ dla jaje šokam: «Skažu ščyra, sutki płaču: ad nierazumieńnia jaho žadańnia publična źniščyć usio toje, što my stvarali razam. Ja asabista prapanoŭvała dapamohu Lavonu ŭ jahonych dalejšych prajektach i ciešyła siabie dumkaj, što my zmožam narmalna razmaŭlać dalej. Ale jaho post kančatkova zabiŭ nadzieju na heta. Ciapier ja ŭpeŭniena, što rašeńnie ab spynieńni supracoŭnictva było pravilnym».

Sam Lavon tłumačyć apubličvańnie ŭnutranych razborak tak: «Ja napisaŭ post tamu, što nie chacieŭ voś tak pakidać pracoŭny biznes. Ja zabiraju svaje reputacyjnyja ŭkładańni. Ja zaŭsiody byŭ hatovy damovicca, ale ŭ adnosinach da mianie byli prymienieny nieprymalnyja instrumienty. Post byŭ apošnim varyjantam abarony maich intaresaŭ».

U svajoj publikacyi Chałatran kazaŭ i pra finansy: «Loša prapanavaŭ mnie addać tolki tyja hrošy, jakija ja ŭkłaŭ. Ja skazaŭ, što mianie nie zadavalniaje hety varyjant, bo jon nie ŭličvaje vialikija niemateryjalnyja ŭkładańni. Ja prapanavaŭ pavialičyć adstupnyja ŭ dva razy. Atrymaŭ admovu».

Paźniej u razmovie z «Našaj Nivaj» jon patłumačyŭ: «Mnie viarnuli pieršapačatkovyja ŭkładańni i dakinuli źvierchu 2 tysiačy dalaraŭ. Ale ja chacieŭ atrymać sumu značna bolšuju. Navat hetyja 2 tysiačy, što mnie ŭdałosia zabrać u vyniku, ja vybivaŭ sa skandałami». 

Naścia paryruje: «Mahu skazać tolki adno: Lavon zajšoŭ z adnoj sumaj u biznes, a vyjšaŭ z sumaj prykładna na 70% bolšaj za pačatkovuju».

Alaksiej Navumienka napisaŭ u Facebook adnosna situacyi: «Siońnia ja daviedaŭsia, što, akazvajecca, ja nie ŭładalnik bara, a ŭładalnik — toj čuvak, jaki syšoŭ. I jamu ja pavinien być udziačny za ŭsio samaje lepšaje, što zdaryłasia ŭ maim žyćci».

Robiačy adsyłku da historyi kanfliktu z kamandaj, jon iranična zaŭvažyŭ: «A panibrackija adnosiny z padnačalenymi — heta dobra, bo zaŭsiody ŭ radaść, zrabić za ich ich pracu, zapłacić im pabolš hrošaj, siabravać i tusavacca ź imi, dy ŭrešcie, možna zaŭsiody zaprasić ich dadomu i paprasić pasiadzieć ich sa svaim dziciem ci pastryhčy baradu».

Alaksiej u paście reziumuje: «Ja chaču skazać nastupnaje: usie my ludzi roznyja, usie my havorym i dumajem pa-roznamu, u kožnaha jość svajo ŭłasnaje mierkavańnie i bačańnie budučyni, ale nichto nie maje prava havaryć adzina viernuju iścinu i pierakonvać navakolnych u jaje vyklučnaści».

Kaciaryna Hardziejeva

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj
ananimna i kanfidencyjna?

Клас
9
Панылы сорам
55
Ха-ха
10
Ого
3
Сумна
9
Абуральна
14
0
ch/adkazać/
16.11.2023
[Red. vydalena]
3
Romyč/adkazać/
16.11.2023
Sum,vy javno v Polšie nie živiotie i čto takoje biźnies po-polski nie znajetie sovsiem.
0
GNLS /adkazać/
17.11.2023
Partyi dzialilisia, apazicyjnyja palityki razychodzilisia pohladami, pamiaškańni fondaŭ i inicijatyŭ dzialili. Ale ŭsio heta nie toje było. Chaciełasia čahości jašče bolš maštabnaha. I voś narešcie zdaryłasia :)
Pakazać usie kamientary
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera
Kab skarystacca kalendarom, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera
PNSRČCPTSBND
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031