U supraćstajańni z NATA Rasieja moža vykarystać terytoryju Biełarusi dla stvareńnia kanviencyjanalnych i hibrydnych pahroz dla zachodnich krain i Ukrainy.

Pra heta havorycca ŭ dakładzie Centra stratehičnych i palityčnych daśledavańniaŭ «Biełaruś u kantekście supraćstajańnia Rasija-NATA: Pahrozy i vykliki dla suvierenitetu, niezaležnaści i nacyjanalnaj biaśpieki. Stratehičnyja vysnovy i rekamiendacyi». Aŭtarami dakładu źjaŭlajucca kiraŭniki arhanizacyi Arsień Sivicki i Juryj Caryk, jakich časta nazyvajuć praŭładnymi analitykami.

Biesprecedentny cisk

U svaim dakładzie jany adznačajuć biesprecedentny vajenna-palityčny cisk, jakomu ŭ ciapierašni čas padviarhajecca Biełaruś z boku Rasiei. Na dumku analitykaŭ, hety cisk źviazana sa sprobami rasijskaha kiraŭnictva ŭciahnuć Biełaruś u svajo kompleksnaje, u tym liku - vajennaje, supraćstajańnie z krainami Zachadu. Stratehičnaj metaj dadzienaj palityki źjaŭlajecca padryŭ jeŭraatłantyčnaha adzinstva, uklučajučy dezintehracyju ES i NATA.

«Kali da druhoj pałovy 2015 hoda Biełaruś zastavałasia šmat u čym na pieryfieryi supraćstajańnia Rasii i Zachadu, to ź lipienia-žniŭnia 2015 hoda i asabliva ź viasny 2016 hoda «biełaruskaje pytańnie» stanovicca adnym z centralnych u zamiežnapalityčnym i vajenna-palityčnym paradku rasiejskaha kiraŭnictva», — padkreślivajuć analityki.

Na ich dumku, krajnim prajaŭleńniem cisku Maskvy na Minsk stała raźmiaščeńnie na miažy ź Biełaruśsiu rasijskich vojskaŭ u kolkaści, patencyjna dastatkovaj dla taho, kab realizavać na biełaruskaj terytoryi miery «hibrydnaj vajny», anałahičnyja pa maštabie tym, jakija byli realizavany na ŭschodzie Ukrainy.

«Arhanizavany rasiejskim bokam incydent, źviazany z paviedamleńniami pra «terarystyčnuju pahrozu ŭ Krymie», i nastupnaje pryviadzieńnie ŭzbrojenych siłaŭ u bajavuju hatoŭnaść paćviardžaje hatoŭnaść Kramla vykarystoŭvać pravakacyi dla eskałacyi napružanaści i stvareńnia padstaŭ dla aktyŭnaha ŭmiašańnia. Hety krok skiravany na zapałochvańnie krain Zachadu, źnižeńnie ich matyvacyi ŭ dačynieńni da palityki strymlivańnia Rasii. Akramia taho, devalvujučy «minski praces» i pryciahvajučy ŭsieahulnuju ŭvahu da Ukrainy, dadzieny kryzis «raźviazvaje ruki» Kramla dla ahresiŭnych dziejańniaŭ u adnosinach da Respubliki Biełaruś», — ličać analityki.

Istotnaja rola Biełarusi

Na ich dumku, istotnaja rola Biełarusi ŭ zamiežnapalityčnych pamknieńniach Rasii abumoŭlena niekalkimi abstavinami.

Pa-pieršaje, zachoŭvajučy svaju niejtralnuju pazicyju ŭ adnosinach da ŭkrainskaha kryzisu, a taksama poŭny i efiektyŭny kantrol nad ułasnaj terytoryjaj, Biełaruś vystupaje značnym donaram rehijanalnaj stabilnaści i biaśpieki.

«Hipatetyčnaja niemahčymaść dla Rasii vykarystać terytoryju Biełarusi dla ahresiŭnych dziejańniaŭ u dačynieńni da trecich krain unosić istotny ŭkład u abmiežavańnie eskałacyi napružanaści ŭ rehijonie i, takim čynam, strymlivańnie Rasii», - havorycca ŭ dakładzie.

Pa-druhoje, jak sajuźnik Rasii ŭ ramkach abarončych aljansaŭ (ADKB, Sajuznaja dziaržava), Biełaruś unosić važny ŭkład u padtrymańnie abaranazdolnaści Rasii.

«Zakryvajučy zachodni stratehičny kirunak i adnačasova pravodziačy vyklučna abarončuju palityku i realizujučy miery ŭmacavańnia davieru z krainami NATO, Biełaruś zabiaśpiečvaje poŭnuju niejtralizacyju vajennaj pahrozy na dadzienym napramku», - miarkujuć analityki.

Pa-treciaje, Biełaruś, jakaja maje adnosiny ŭsiebakovaha stratehičnaha partniorstva z Kitajem, imkliva raźvivaje pazityŭnyja adnosiny z ZŠA i ES i adnačasova sajuźnickija adnosiny z Rasijaj, vystupaje ŭ jakaści patencyjna važnaj placoŭki mižnarodnaha supracoŭnictva, jakaja sadziejničaje źnižeńniu roli faktaru siły ŭ mižnarodnych adnosinach.

U kančatkovym vyniku, ličać u Centry stratehičnych i palityčnych daśledavańniaŭ, akreślenaja roli Biełarusi na mižnarodnaj arenie supiarečać apisanaj raniej stratehii rasiejskaha boku.

«Z hetaj pryčyny stratehija Maskvy dyktuje nieabchodnaść źmieny mižnarodnaha stanovišča i statusu Biełarusi. U pryvatnaści, dla realizacyi stratehičnaj zadumy Maskvy patrabujecca pieratvareńnie Respubliki Biełarusi z donara biaśpieki i stabilnaści ŭ krynicu množnych vyklikaŭ i pahroz biaśpieki i stabilnaści krainam NATA i Ukrainie», — miarkujuć analityki.

«Šeraja zona»

Na ich dumku, dla dasiahnieńnia hetaj mety dziejańni rasijskaha boku ŭ dačynieńni da Biełarusi buduć mieć kompleksny charaktar i ŭklučać uvieś śpiektr mier ad pramoha vajennaha ŭvarvańnia i dypłamatyčnaha cisku da podkupu słužbovych asob i inśpiravańnia masavych biesparadkaŭ.

Vynikam dadzienych dziejańniaŭ, ličać ekśpierty, pavinna stać rezkaje źmianieńnie statusu terytoryi Biełarusi i pieratvareńnie jaje ŭ ačah kanfliktnaści, krynicu ryzyk i pahroz dla bližejšych dziaržaŭ.

«Z suvierennaj dziaržavy Biełaruś pavinna pieratvarycca ŭ «šeruju zonu» — terytoryju, na jakuju i praź jakuju Rasijskaja Fiederacyja budzie prajecyravać siłu i kiravać kanfliktnaj dynamikaj u rehijonie», — padkreślivajecca ŭ dakładzie.

Pa hetaj pryčynie raźmiaščeńnie rasiejskich vojskaŭ na miažy ź Biełaruśsiu ažyćciaŭlajecca takim čynam, kab zabiaśpiečyć rašeńnie zadačy prajecyravańnia siły ŭ dosyć karotki pramiežak času.

U pryvatnaści, rasijskija vojski hrupujucca ŭ rajonie Klincoŭ Branskaj vobłaści i Jelni Smalenskaj vobłaści, što dazvalaje im u karotkija terminy (8—16 hadzin) dasiahnuć na terytoryi Biełarusi Homiela i Oršy.

«Dadzieny krok u svaju čarhu adkryvaje šlach dla nastupu na Minsk z homielskaha i aršanskaha kirunkaŭ, na Viciebsk i na miažu z Łatvijaj z aršanskaha kirunka, na Mahiloŭ z aršanskaha kirunka, na Babrujsk z homielskaha kirunka, na biełaruska-ŭkrainskuju miažu z vychadam na Kijeŭ i Čarnihaŭ z homielskaha kirunka», - adznačajecca ŭ dakładzie.

U vypadku niedziejazdolnaści viarchoŭnaha hałoŭnakamandujučaha i vajennaha kiraŭnictva ŭ cełym, papiaredžvajuć analityki, rasijskija vojski buduć mieć mahčymaść imkliva pastavić pad svoj kantrol krytyčna važnyja abjekty na bolšaj častcy terytoryi Biełarusi, a zabieśpiačeńnie kantrolu nad takimi krytyčna važnymi abjektami i kanałami kamunikacyi (uklučajučy žaleznyja i aŭtamabilnyja darohi ) źjaŭlajecca dastatkovaj umovaj dla ahulnaha kantrolu rasijskaha boku nad Biełaruśsiu.

«Na nastupnym etapie heta dazvolić Rasii nie tolki naroščvać ahulnuju napružanaść u rehijonie, ale i pry nieabchodnaści arhanizoŭvać pravakacyi na asobnych učastkach zachodnich, paŭnočna-zachodnich i paŭdniovych miežach Biełarusi, prypisvajučy dadzienyja pravakacyi dziejańniam biełaruskaha boku abo ananimnych subjektaŭ (naprykład, arhanizavanych złačynnych hrup)», — adznačajuć ekśpierty.

Na ich dumku «šeraja zona», jakaja stvarajecca na miescy Biełarusi, takim čynam, maje kompleksnuju pryrodu i charaktaryzujecca množnaściu metavych funkcyj.

U pryvatnaści, jana ŭjaŭlaje saboj płacdarm, jaki ŭ siłu śpiecyfičnaj intehravanaści jaho ŭ rehijanalnaje mižnarodnaje asiarodździe dazvalaje vykarystoŭvać šyroki śpiektr mier dla kiravańnia kanfliktnaj dynamikaj u rehijonie i navat za jaho miežami: ad humanitarnaha supracoŭnictva da vajennaha napadu.

«Pa-za ŭsiakim sumnievam, stvareńnie takoj «šeraj zony» na terytoryi Biełarusi paskoryć razbureńnie isnujučaj architektury mižnarodnaj biaśpieki, a dla naroda Biełarusi abierniecca nacyjanalnaj katastrofaj», — robiać vysnovu ŭ Centry stratehičnych i palityčnych daśledavańniaŭ.

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?