Alaksiej Kavaleŭski

Alaksiej Kavaleŭski

U «Žiołtych ślivach» napisali, što «ukranacyst pryjechaŭ rabić «Majdan»

U 2020 hodzie Alaksiej, jak i šmatlikija biełarusy, uklučyŭsia ŭ baraćbu za adstojvańnie svaich pravoŭ i svabod. Adzin sa sposabaŭ — udzieł u akcyjach pratestu. Tak Alaksiej apynuŭsia na mitynhach 9 i 16 žniŭnia 2020 hoda. Paśla vybaraŭ prahramist patrapiŭ u bojku z supracoŭnikami AMAPa ŭ adnym ź minskich dvaroŭ — Alaksieju raźbili tvar. Šnar kala bryva ŭ jaho zastaŭsia dahetul.

Praz paŭhoda paśla padziej, jak raskazvaje Alaksiej, jon pačaŭ vyjazdžać u inšyja krainy, kab «razhruzić hałavu i spakojna papracavać prahramistam». Ale jon nie moh nazaŭždy pakinuć Biełaruś, bo tut u jaho dzicia ad pieršaha šlubu, ź jakim mužčyna pieryjadyčna sustrakaŭsia. Apošni raz Alaksiej źjeździŭ u Adesu z žonkaj-ukrainkaj. Na pačatku śniežnia minułaha hoda prahramist u čarhovy raz pryjechaŭ da dziciaci. Ale hetym razam jamu daviałosia pabyć u krainie daŭžej — jaho zatrymali.

«Jak ja potym zrazumieŭ, zatrymali mianie pavodle zajavy majoj byłoj žonki. Jana ŭsiudy pisała zajavy: u zvyčajnuju milicyju, KDB, HUBAZiK. Videa sa mnoj potym raźmiaścili na «Žiołtych ślivach». Z tekstu dopisu ja zrazumieŭ, što na mianie napisali zajavu. Tam było napisana štości kštałtu «ukranacyst pryjechaŭ rabić «Majdan» u Biełarusi».

Choć va Ukrainu ja pačaŭ jeździć paśla padziej 2020 hoda. I pad videa jašče było napisana, što ja «taki niahodnik, nie płaču alimienty i nie hladžu dzicia». Heta jakaja tupaja žanočaja nianaviść z zajavy, a «Žiołtyje ślivy» ŭstavili heta», — raspaviadaje Alaksiej.

«U HUBAZiKu pužali elektrašokieram i pistaletam, što zabjuć»

Ranicaj 9 śniežnia 2021 hoda Alaksieju pazvanili ŭ dźviery — heta byli supracoŭniki HUBAZiKa. Uviečary jon užo zasynaŭ u IČU na Akreścina.

«Jany pryjšli da mianie spakojna — nie jak da niekatorych prychodziać: sa ščytami, pistaletami. Pakazali paśviedčańni — tam prosta było napisana, što milicyja, nie było paznačana, što HUBAZiK. Praz toje, što jany pryjšli pavodle zajavy, jany nie viedali, što ŭ mianie dakładna štości jość.

Vobšuku nie było, ale adrazu zabrali telefon i paroli. Kali pryjechali ŭ HUBAZiK, to pačali kałupacca ŭ telefonie. Ale da momantu zatrymańnia ja ŭžo adychodziŭ ad spraŭ: pastupova pačaŭ pamienš čytać usiakija resursy. Ja čuŭ, što zatrymlivali za Telegram-kanały — heta ja pačyściŭ, ale zdymki z pratestaŭ zastalisia, bo sinchranizavalisia z Google-akaŭntam. Ja navat nie viedaŭ, što jany jość na telefonie.

U HUBAZiKu jany padpisali mianie na roznyja Telegram-kanały, tamu što ŭ mianie ich nie było. Padpisali na «standartny pakiet»: NEXTA i inšyja. Jany padpisvalisia i kazali, što ja padpisany na toje, pra što ja nikoli nie čuŭ raniej. Adrazu jany kryčali, što padpisany na «Płan Pieramoha», pryčym jany heta tak śćviardžajuć, jak byccam jany heta dakładna viedajuć. Heta była niapraŭda, ja im skazaŭ: «Nie, ja nie padpisany».

U HUBAZiKu pužali elektrašokieram i pistaletam, što zabjuć. Im vielmi nie padabałasia, što ja nie zhadžaŭsia z tym, što ja niby padpisany na «Płan Pieramoha». Ale potym usio ž ja padpisaŭ hetuju papieru.

Kali na mianie nastavili zbroju — u mianie nie było nijakaha dysanansu, ja razumieŭ, što heta za ludzi. Ja ŭžo bačyŭ heta ŭsio: chadziŭ na mitynhi ŭ 2006 i 2010 hadach i viedaju, što heta za ludzi.

Zbolšaha jany nieśli niejkuju łuchtu. Ale kali ŭbačyli fota mianie na tratuary na akcyi — im hetaha chapiła».

«Kali my ŭsie kłalisia spać na padłohu, to nam fizična nie chapała miesca» 

Paśla dopytu, pahroz i zapisu «pakajannaha» videa na zialonym fonie Alaksieja pavieźli ŭ Śledčy kamitet. Uviečary 9 śniežnia 2021 hady jaho pieraviali ŭ IČU na Akreścina.

«Adrazu mianie źmiaścili ŭ piacimiesnuju kamieru, dzie mnie navat vydali matrac. Tam mianie ŭžo čakali — byvały zek, jaki sprabavaŭ raskrucić i raspytać štości. U kamieru mianie zavodzili «łastaŭkaj» — toj zek, kali ŭbačyŭ heta, sam adrazu napałochaŭsia.

Siłaviki sprabujuć pužać nas hetymi zekami, a atrymlivajecca naadvarot. I hetaja schiema nastolki vidavočnaja: mała taho, što ŭ jaho matrac byŭ, dyk jašče i paścielnaja bializna. Zanadta «paliŭna»!»

Sutki Alaksiej utrymlivaŭsia ŭ kamiery z «antysacyjalnymi» ludźmi: zatrymanymi pavodle «narkatyčnaha» artykuła z łomkaj, ź biazdomnymi. Nastupnyja vosiem sutak jon i jašče 12 «palityčnych» utrymlivalisia ŭ dvuchmiesnaj kamiery.

«Pry hetym u IČU było miescaŭ mora. Kali nas vyvodzili da advakata, to my bačyli, što kala inšych kamier stajała mała abutku pobač (u IČU zdymajuć abutak pierad kamieraj). Było bačna, što kamiery nie zabityja. Prosta nas vyrašyli sabrać u adnoj kamiery i pamučyć. Kali my ŭsie kłalisia spać na padłohu, to nam fizična nie chapała miesca. Ale ja nie razumieju hetaha. Vy sadžajecie ŭ kamieru 13 čałaviek — heta ž nieadekvatna, heta realnyja katavańni, ale navošta tady vy nas kormicie, naprykład? Kali vy z hłuzdu jedziecie, to navošta tady dajacie ježu?

Tam ty razumieješ, što intelektualny ŭzrovień u kamiery našmat vyšejšy, čym za dźviaryma. I navat z tymi, chto kradzie telefony, naprykład, było bolš ahulnych tem dla hutarki, čym ź ludźmi pa toj bok. Tam nie moža pracavać narmalny čałaviek, i ja takoha ni razu nie sustrakaŭ. A ŭ kamiery možna było pahutaryć z roznymi ludźmi: barmeny raskazvali, jak rabić kaktejli, biznesoviec — pra svoj dośvied, ajcišnik — pra svaju pracu. Usie ludzi byli cikavyja i pryjemnyja».

«Usie bolš-mienš trymajucca». Sukamierniki Mažejka, Skurko, Hałaŭko, Kraŭčuk

Paśla vystaŭleńnia abvinavačvańnia Alaksieja ŭnačy na aŭtazaku pieravieźli ŭ SIZA-1 na Vaładarskaha.

«Turma nie vyhladaje jak u kino. Tam usio absalutna pa-inšamu: kuča ludziej, va ŭsich roznyja artykuły i jany razumiejuć, što treba niejak žyć razam».

Za čatyry miesiacy Alaksiej utrymlivaŭsia ŭ dźviuch kamierach na «Vaładarcy». U pieršaj było 16 čałaviek, a ŭ druhoj — 15. Alaksiej raskazaŭ pra niekatorych sukamiernikaŭ — jamu spatrebiŭsia čas, kab pryhadać imiony i proźviščy, bo pamiataje ŭsich pa mianuškach.

«Va ŭsich u kamiery jość niejkija stadyi. Jany prykładna adnolkavyja va ŭsich. Kali čałaviek pryjazdžaje, to jon jašče nie ŭśviedamlaje, kudy jon trapiŭ, i dumaje, što heta ŭsio chutka skončycca: «Zaraz raźbiarucca, ja ni ŭ čym nie vinavaty».

Potym usie pačynajuć łazić pa Kryminalnym kodeksie i hladzieć, što im śviecić. A potym prychodzić źmireńnie. Za ŭvieś čas, što ja byŭ u SIZA, ja nie bačyŭ nivodnaha čałavieka, jakoha b zusim złamali. Usie bolš-mienš trymajucca. Tam va ŭsich čas ad času byvaje drenny nastroj, ale heta chvalami. Siabravali, nie žurylisia.

U pieršaj kamiery ja byŭ z Alaksiejem Hamiezam — jamu staviać u vinu piać strašnych artykułaŭ za toje, što jon niby abliŭ farbaj mašynu prakurora.

Taksama da nas pryjazdžaŭ žurnalist «Komsomolskoj pravdy» Hienadź Mažejka — jaho pieraviali ź inšaj kamiery. Ja zaśpieŭ, kali jon znachodziŭsia na pieršaj stadyi: «Jany ž raźbiarucca, zaraz mianie adpuściać». Heta dobry i ščyry čałaviek, časam navat, jak dzicia. Jon vielmi mocna spadziavaŭsia, što za jaho zastupicca rasijskaja častka haziety i jaho vyzvalać, ale było bačna, što hetaha nie budzie, miarkujučy pa artykułach, jakija jamu inkryminavali, i pa rezanansnaści spravy.

Hienadź raskazvaŭ nam, jak jaho zatrymali. Jon pajechaŭ u Maskvu i chacieŭ adtul vylecieć kudyści. Jaho zatrymali supracoŭniki FSB u aeraporcie ŭ Maskvie. Potym zavieźli na biełaruskuju miažu i pieradali KDB Biełarusi. Rasijanie tut supracoŭničali biez usialakich pracedur.

Žurnalist kazaŭ, što jaho čakali ŭžo ŭ Maskvie. Jašče da pašpartnaha kantrolu, pavodle Hienadzia, da jaho padychodzili niejkija ludzi i šušukalisia. Na pašpartnym kantroli jaho ŭziali pad ruki, i ŭsio. Voś jon taki naiŭny…

Choć usie my tak patrapili — nichto nie dumaŭ, što nastolki ŭsio surjozna, tupa i nastaje 1937 hod. Ciapier ciabie mohuć pasadzić za ŭsio što zaŭhodna: za kamientaryj, za ŭdzieł u akcyi, za fota na prajeznaj častcy, za niaspłatu padatkaŭ.

Ja raskazvaju siabram ciapier heta, zychodziačy sa svajho dośviedu, a jany nie vierać u toje, što nastolki ŭsio drenna. Kali da ciabie prychodzić HUBAZiK, kali jany vydatkavali na ciabie svoj čas, to ty pavinien sieści: kali treba, to padkinuć tabie ściah, padpišuć na Telegram-kanały, i ŭsio.

Sa mnoj siadzieŭ Alaksiej Hałaŭko. Heta maleńkaje naiŭnaje dzicia — jaki jon kiraŭnik anarchajačejki? Pry mnie jon piŭ supakojvajučyja tabletki, jakija jamu vypisvali tam, tamu jon byŭ zusim jak «harodnina». Jaho sukamierniki, jakija ź im daŭno siadziać, raskazvali, što jon načytany chłopiec ź cikavymi dumkami.

Taksama ja siadzieŭ u kamiery z dalnabojščykam Dzianisam Kraŭčukom. Jaho sprava — naohuł śmiech! Jon kazaŭ, što ŭpieršyniu ŭbačyŭ svaich tak zvanych «zmoŭcaŭ», kali ich na dopyt viali. Dzianis niejak napisaŭ u liście rodnym: «Tut narmalna, ale ŭ SIZA KDB kormiać lepš». Cenzar viarnuŭ hety list i nie prapuściŭ na volu.

U druhoj kamiery ja byŭ z Andrejem Skurko z «Našaj Nivy». Jon uvieś čas razmaŭlaŭ na biełaruskaj movie. Trymaŭsia narmalna».

«Kali prylacić bomba, to tvaje kraty pachisnucca»

Pra vajnu Alaksiej i jaho sukamierniki daznalisia adrazu — zranku 24 lutaha z navinaŭ u televizary.

«Było składana. U mianie žonka z Ukrainy, my tam žyli, u nas tam haspadarka. Ale mnie było spakajniej, viedajučy, što jana była ŭ Minsku, — jana dapamahała mnie. I dla nas było vidavočna, što kali ja vyjdu, to budu biehčy tudy. Ale potym usio zrabiłasia bolš składanym, vyśvietliłasia, što ŭ mianie zabłakavali ŭsie rachunki tam — źjaviłasia kuča niuansaŭ jašče.

Usie ŭ kamiery prylipali da televizara i hladzieli naviny. My nie hladzieli karcinku, my čytali biahučy radok — u im bolš usio infarmatyŭna. Usie razumieli, što ŭsio adnaznačna: jość ahresar — absalutnaje zło — jano napała na Ukrainu. Ciapier tolki nabracca ciarpieńnia i siłaŭ hetaj krainie. Dalej pačynajecca kanapnaja analityka ŭ kamiery».

Na pytańnie, ci nie było strachu, što ŭ Biełarusi moža pačacca vajna, a jon u źniavoleńni, Alaksiej adkazaŭ tak:

«Kali ty siadziš u turmie, asabliva pavodle «palityčnaha» artykuła, to ty ŭsprymaješ heta ŭsio pazityŭna. Bolšaść «palityčnych», asabliva ź vialikimi terminami, siadziać z takimi dumkami, što jany nie buduć siadzieć hety ŭvieś čas u turmie. Jany razumiejuć, što pasiadziać pa dva-try-piać hadoŭ, ale nie ŭsie 10-20. Jany na heta spadziajucca.

Tamu naviny pra ŭviadzieńnie sankcyj i abvał rubla ŭsprymajucca apładysmientami. Tam siadziš i dumaješ: kali prylacić bomba, to tvaje kraty pachisnucca, i šmat chto ŭspryniaŭ heta pazityŭna».

«Sud prachodziŭ maksimalna farmalna i pa-durnomu»

Alaksiej Kavaleŭski 9 žniŭnia 2020 hoda

Alaksiej Kavaleŭski 9 žniŭnia 2020 hoda

Alaksieja asudzili 31 sakavika pavodle č. 1 art. 342 Kryminalnaha kodeksa (udzieł u dziejańniach, jakija hruba parušajuć hramadski paradak) za ŭdzieł u akcyjach pratestu 9 i 16 žniŭnia 2020 hoda da dvuch hadoŭ abmiežavańnia voli z nakiravańniem va ŭstanovu adkrytaha typu («chimii»). Spravu vioŭ sudździa Dźmitryj Astapienka.

«Ja prykładna razumieŭ, što mianie čakaje «chimija». Uvieś čas, što ja tam siadzieŭ, ja prapracoŭvaŭ płan i abdumvaŭ, jak ja budu ŭciakać. Ale psichałahična ja siabie ŭsio adno nastrojvaŭ na «łahier». Sud prachodziŭ maksimalna farmalna i pa-durnomu. Sudździa nibyta nie vyspaŭsia i byŭ ahresiŭny».

«Nas viazuć u bahažniku ŭ les, tam dastajuć i źbivajuć, u tym liku bjuć elektrašokieram»

Kali Alaksieja vypuścili paśla prysudu da nakiravańnia na «chimiju», jon vyrašyŭ adrazu ž pakinuć Biełaruś i pačaŭ šukać vyjście. Na nastupny dzień jon užo byŭ u Hrodnie dla vyjezdu z krainy, ale hetaja sproba skončyłasia žorstkim zatrymańniem:

«Ale čamuści čałaviek, jaki mnie dapamahaŭ, vyrašyŭ arhanizavać hrupu, kab ja pierabiahaŭ miažu nie adzin, a ź inšymi ludźmi. U vyniku my musili pierasiakać miažu ŭtroch. I voś ja sadžusia ŭ mašynu da ludziej, ź jakimi musili pierachodzić miažu. My tolki adjazdžajem ad Hrodna — nas adrazu maksimalna žorstka prymaje KDB.

Mašynu tolki spyniaje DAI, kiroŭca nie paśpieŭ zaciahnuć ručnik, užo adčyniajucca dźviery — mnie prylataje ŭdar pa skivicy i ludzi stajać tykajuć pistaletami. Adrazu — «mordaj u padłohu» i kuča ŭdaraŭ, jakija ŭžo nie źličyć. Potym nas z kiroŭcam viazuć u bahažniku ŭ les, tam dastajuć i źbivajuć, u tym liku bjuć elektrašokieram. U lesie pravodziać dopyt ź pistaletami. Supracoŭniki byli ŭ cyvilnym.

Jak vyjaviłasia, u majoj hrupie musili pierasiakać miažu «rejkavyja partyzany» z Babrujska. Ich zatrymali zadoŭha da hetaha, a naša zatrymańnie było insceniroŭkaj. Ludzi z našaj mašyny, jakija niby mielisia z nami pierabiahać miažu, byli padstaŭnyja supracoŭniki.

Ja heta zrazumieŭ adrazu. Kali nas zatrymlivali, to hetyja trymali mianie za ruki ŭ samoj mašynie. Voś u mianie «paplečniki» — trymajuć, kali mianie zatrymlivajuć! Usio tupa, pa-idyjocku i nieprafiesijna. Potym jany razyhryvali scenku z prastrelenymi kalenami. Kryčali, što i nam prastrelać taksama. Bili tak, kab jak byccam źnieprytomnieŭ, ale mianie ž dapytvajuć — maksimalna dziŭna heta było.

Usia hetaja śpiecapieracyja była, kab złavić čałavieka, jaki dapamahaje ź pierachodam miažy. Da nas u les na dopyt potym pryvieźli Alesiu Bunievič».

KDB i IČU Hrodna

Alaksiej raspaviadaje, što tady jon adčuvaŭ kryŭdu za niaŭdałuju sprobu źbiehčy, a taksama było nierazumieńnie situacyi. Tolki ŭ lesie na dopycie jon daznaŭsia, praz što jaho zatrymali. Paŭviečara Alaksiej pralažaŭ na padłozie ŭ mašynie ŭ lesie. Tolki ŭviečary jaho pavieźli ŭ KDB Hrodna na dopyt:

«Tam taksama svaja śpiecyfika dopytaŭ: piać hadzinaŭ z taboj razmaŭlajuć ni pra što, a paralelna niejki načalnik zabiahaje i pačynaje krykami dapytvać pa spravie. Kryčać i ŭciakać».

Na dvoje sutak Alaksieja pieraviali ŭ IČU Hrodna, dzie jaho čakaŭ «padsadny źniavoleny»:

«Jamu prynieśli harbatu, matrac, paścielnuju bializnu. Schiema ŭsiudy adnolkavaja. Ale ja ŭžo taksama byvały — mahu na jaho movie razmaŭlać. Sprabuje štości vyviedać, a ja jamu: «Nieprystojna zeku takija rečy zapytvać». A jon razumieje, što sapraŭdy nieprystojna, i ŭ jaho pačynajecca dysanans: jaho pasłali vyviedać, a jon i abličča svajo zachavać nie moža, i daznacca ničoha nie moža».

«U IČU Mahilova ŭ kajdankach i majtkach vybiahaješ u kalidor, i jany mietałašukalnikam pa 15 chvilin usio skanujuć»

Zatym Alaksieja, kiroŭcu i Alesiu Bunievič pieravoziać u Mahiloŭ, bo spravu babrujskich «rejkavych partyzan» viadzie mahiloŭski KDB. U darozie supracoŭniki taksama ładzili dopyty. Paśla etapu ŭsich traich adrazu pavieźli na dopyt u KDB — ich advakaty fizična nie mahli pryjechać. Tolki tam Alaksiej daznaŭsia artykuły, jakija jamu inkryminujuć, — saŭdzieł u teraryźmie (č. 6 art. 16, č. 2 art. 289 KK), i što jamu pahražaje. Paśla hetaha prahramista źmiaścili ŭ IČU Mahilova na vosiem sutak.

«Dopyt prachodziŭ u styli «dobry-zły palicyjant»: adzin kaža, što ŭsio budzie rabić zhodna z zakonam, a inšy ŭryvajecca, kryčyć i pahražaje. Potym nas zapichvajuć u IČU Mahilova. Hetaje miesca navat u paraŭnańni ź IČU na Akreścina zdałosia mnie niejkim piekłam. Tam takaja atmaśfiera, što ty jak byccam asudžany da śmiarotnaha pakarańnia.

Štodnia mianie pierakidvali ŭ inšuju kamieru. U dvuchmiesnaj ja zaŭsiody byŭ adzin, a ŭ adnamiesnaj časam traplaŭsia sukamiernik — «kačka». Biez matracaŭ i z kruhłasutačna ŭklučanym śviatłom. U adzinočnych kamierach časam nie było vady — ci jana ŭ ich nie pracavała, ci jany admysłova vyklučali jaje. Vady davali mała — pa paŭkubka dva razy na dzień.

Taksama vielmi mocna śmiardzieŭ tualet. U mianie zabrali švedar i kurtku — ja zastaŭsia ŭ adnoj majcy. Napeŭna, jak «recydyvistu» nie pałožana. Mnie było vielmi choładna, tamu spaŭ u abdymku z batarejaj.

Budzili pa dva razy na noč — ja musiŭ nazvać svoj artykuł, a ja jaho dahetul narmalna nie vyvučyŭ. Try razy na dzień rabili šmon: u kajdankach i majtkach vybiahaješ u kalidor, rečy ŭsie z saboj, zdymaješ majtki, i jany mietałašukalnikam pa 15 chvilinaŭ usio skanujuć.

Ja ŭžo dumaŭ, što jany ŭrešcie realna štości znojduć u mianie tam. U hetym IČU u supracoŭnikaŭ ź psichikaj vialikija prablemy — na kalidory byli čutnyja ich isteryčnyja razmovy.

Mnie kazali, što kiroŭcu i Alesiu adpuściać, a mianie dakładna na 20 hadoŭ pasadziać. Advakat adrazu da mianie trapić nie moh, a kali narešcie prabiŭsia, to na sustrečy supracoŭnik prosta stajaŭ i hladzieŭ u akienca na nas — jon navat nie chavaŭ, što jon hladzić i słuchaje». 

«Tak i być, nie budziem tabie pierakvalifikoŭvać «chimiju» na kałoniju»

Alaksiej Kavaleŭski

Alaksiej Kavaleŭski

Jak raspaviadaje Alaksiej, u IČU Mahilova ŭ jaho byli tolki dźvie dumki: ci rasstralajuć, ci adpuściać — ale jak biehčy dalej?

«Ad pieršaha varyjanta ja sprabavaŭ adychodzić, i heta było lohka. Kali mnie viešajuć hety artykuł (289 KK), to dajuć 20 hadoŭ ci rasstrelvajuć — to navošta pra jaho ŭžo dumać? Sprabavaŭ dumać druhuju dumku: čamu nie atrymałasia biehčy ŭ pieršy raz, što vypravić i jak heta źmianić.

Adzinaje, na što ja spadziavaŭsia, — što jany nie buduć naohuł tak falsifikavać, tamu što jany nie mahli prypisać mnie toje, što ja nie moh ździejśnić fizična: kali palili relejnyja šafy i zatrymlivali tych chłopcaŭ, ja jašče siadzieŭ u SIZA ŭ Minsku. Jany jašče niejak sprabujuć hulać u zakonnaść, a tut zusim łuchta.

Bajaŭsia, što jany zrobiać hrupu… Chacia jany tak i zrabili, miarkujučy pa filmie, ale bieź mianie».

Alaksiej zastajecca padazravanym pavodle č. 6 art. 16, č. 2 art. 289 Kryminalnaha kodeksa. U jaho ŭziali padpisku ab nierazhałošvańni i ab niavyjeździe — užo druhuju.

«U apošniuju hadzinu dziesiaci sutak u IČU pryjšoŭ śledčy KDB. Jak zvyčajna, pužaje, kab ja nikomu ničoha nie kazaŭ, nikudy nie bieh, a jechaŭ adbyvać svaju «chimiju». Kaža, što «tak i być, nie budziem tabie pierakvalifikoŭvać «chimiju» na kałoniju». Ale ŭciokaŭ nijakich i nie było: ja navat da miažy nie dajechaŭ».

Druhi raz Alaksiej vyjechaŭ praz aficyjny punkt propusku ŭ Rasii paśla piacihadzinnaha dopytu FSB.

«Napeŭna, heta patryjatyzm»

«Ciapier my z žonkaj nie da kanca razumiejem, dzie i jak my budziem žyć. Va Ukrainie ŭ nas zastałasia ŭsia haspadarka: kot, matacykł i inšaje. Žonka maryć viarnucca va Ukrainu, ale ja baču, što heta ŭsio zaciahvajecca.

Ci chaču ja potym viarnucca ŭ Biełaruś? Pakul ja nie razhladaju takuju opcyju. Vielmi składana heta zmadelavać. Mnie bolš padabałasia ŭ Adesie, čym u Minsku, adkidajučy navat palityčnaje. Składana skazać štości adnaznačna.

Kali b mianie chtości spytaŭ u 2019 hodzie, ci budu ja ŭdzielničać u mitynhach, to ja b skazaŭ: «Nie, navošta mnie hłupstvam zajmacca? Mnie heta nie cikava».

Ale, jak pakazała praktyka, prosta štości stralaje ŭ hałavie — i ty idzieš. I ja nie viedaju, jak heta pracuje. Chacia kali ja išoŭ na mitynh 9 žniŭnia 2020 hoda, to ja razumieŭ, što budzie žorstka: budzie supraciŭ — buduć stralać. Ja nie mieŭ iluzij — ja nie pieršy raz heta ŭsio bačyŭ. Ale ja ŭsio adno ŭstaŭ i pajšoŭ. Napeŭna, heta patryjatyzm».

Клас
170
Панылы сорам
9
Ха-ха
9
Ого
24
Сумна
35
Абуральна
54