Ilustracyjnaje fota

Ilustracyjnaje fota

«U mianie dźvie zadačy: znosiny i pošuk pałavoha partniora»

Alenie (imia źmieniena) 21 hod. Upieršyniu dziaŭčyna zarehistravałasia na sajcie znajomstvaŭ, kali joj było 15. U 2018-m jana spampavała tyndar. 

Usiaho za hety čas u Aleny było bolš za 35 spatkańniaŭ. Pałova ź ich niaŭdałyja.

«U padletkavym uzroście jašče niajomka znajomicca, byŭ strach admovy (nie viedała, što ŭ takim vypadku rabić). Ale praź niejki čas ja ŭžo pačała razumieć, što spatkańnie, sam čałaviek, mohuć nie spadabacca i heta narmalna. 

Raniej usprymała jak trahiedyju, kali spatkańnie prachodziła tak sabie, adchilałasia ad ludziej, nie chacieła ni z kim bolš sustrakacca. U cełym spatkańnie, znosiny — heta vielmi enierhazatratna. U padletkavym uzroście asabliva ŭ mianie heta zabirała resursy», — raskazvaje jana. 

Znajomicca z chłopcami takim čynam Alena pačała ad niaŭpeŭnienaści ŭ sabie. 

«Kali robiš heta ŭžyvuju, tut bolš vierahodnaść, što ty atrymaješ niejkuju rezkuju admovu, — kaža jana. — Mnie spakajniej, kali ŭ mianie z čałaviekam, ź jakim ja pajdu hulać, niama ahulnaha koła znajomstvaŭ, adčuvaju siabie bolš biaśpiečna.

Sam tyndar mnie nie vielmi padabajecca, tam treba kuplać padpisku, kab bačyć tych, chto ciabie abraŭ. Ale zručna ŭ takoha rodu prykładańniach toje, što ty možaš chutka aceńvać simpatyčny tabie čałaviek ci nie, adrazu pačynać znosiny. Hałoŭnaje — nie zajmacca idealizacyjaj partniora pierad spatkańniem, pa fakcie možna rasčaravacca». 

Alena kaža, što častyja spatkańni na jaje vielmi paŭpłyvali. Ciapier jana nie baicca prajaŭlać siabie, razmaŭlać z novymi ludźmi. 

«Pieršaje majo spatkańnie praz sajt znajomstvaŭ było jašče ŭ padletkavym uzroście. Ničoha asablivaha, prosta pahulali ź im. Navat razmovy ŭ nas byli vielmi pryziemlenyja, raskazvali adno adnamu pra siabie, dzie vučymsia.

Ja była naiŭnaja i ramantyčnaja natura, mnie zdavałasia, što vielmi chutka takim čynam možna ŭstupić u adnosiny. Ciapier prosta atrymlivaju zadavalnieńnie ad spatkańniaŭ. Ja idu dobra pravieści čas, mnie biez roźnicy, praciahniem my znosiny z čałaviekam ci nie. Kali my adno adnamu spadabajemsia, to heta budzie prosta pryjemny bonus. Jašče ja ŭvieś čas pamiataju, što ŭ mianie jość vybar».

Da 2021 hoda Alena chadziła na spatkańni ŭ Biełarusi. Potym dziaŭčyna pierajechała ŭ Polšču. Kaža, što hłabalnaj roźnicy ŭ pracesie znajomstvaŭ niama. 

«My pieršapačatkova vybirajem ludziej, jakija padobnyja da nas, majuć takija ž kaštoŭnaści, — tłumačyć jana. — Tut bolš adčuvajecca roźnica ŭ mientalitecie. Na spatkańni z palakami ja jašče nie chadziła, ale była z ukraincami. Jany vielmi adroźnivajucca ad biełarusaŭ, našmat svabodniej usio prachodzić.

Adznačyła dla siabie takuju ​​reč, što my, biełarusy, śviadoma zrabili vybar być svabodnymi tolki zaraz, a jany, u hetaj svabodzie, z samaha naradžeńnia. Dla ich heta zvyčajnaja reč.

Časam u nas zdarałasia niedastatkovaje razumieńnie, čałaviek kazaŭ, što ŭsia hetaja palityka hłupstva, nie varta źviartać na jaje ŭvahu. Tady ja kazała, što mnie niepryjemna, kali tak havorać, bo ja paciarpieła ad hetaj palityki».

Alena nie padzialaje spatkańni na pravalnyja i paśpiachovyja ŭ sensie źjaŭleńnia adnosin u budučyni. Jaje kryteryj — nakolki dobra jana praviała čas i ci było ab čym parazmaŭlać z chłopcam.

«A byvaje tak, što čas praviała dobra, ale praciahvać znosiny z čałaviekam nie chočacca. Nielha skazać, što pravalnaje spatkańnie, prosta nie padyšli adno adnamu, ludzi ž roznyja. Spatkańni, jakija mnie nie spadabalisia, byli. Na ich my prosta maŭčali, nie viedali, pra što parazmaŭlać. Heta dziŭna.

Samaje lepšaje spatkańnie było z chłopcam, jaki paklikaŭ mianie adrazu pahulać u nastolnyja hulni razam ź jaho siabrami. Mianie tady ździviła, nakolki ludzi adkrytyja. Paśla my hulali ŭ kamplimienty. Było cikava dla siabie adznačać, što dumajuć pra ciabie inšyja ludzi. I heta taksama vielmi mocna mianie źmianiła, ja stała bolš daviarać ludziam, źjaviłasia ŭpeŭnienaść u sabie», — dzielicca jana.

Alena ŭspaminaje, što ŭ jaje było spatkańnie, paśla jakoha chłopiec prapanavaŭ joj pačać adnosiny. Kazaŭ, što kachaje jaje. 

«Ja zrazumieła, što tut niešta nie tak, pierastała ź im razmaŭlać. Adnosiny praz tyndar u mianie ni razu nie zaviazvalisia, niama takoj mety.

Mahu skazać, što kali vy źbirajeciesia rehistravacca ŭ tyndary ci na sajcie znajomstvaŭ, treba dakładna razumieć, navošta vam heta. I potym ad hetaha adšturchoŭvacca. U mianie dźvie zadačy: znosiny i pošuk pałavoha partniora.

Da seksu z chłopcam z tyndara ja staŭlusia spakojna. Ale nie na pieršaj sustrečy, kaniešnie. Tut pytańnie samaadčuvańnia.

Adzin ź siabroŭ mnie ŭvohule skazaŭ, što dziaŭčatam z hetym prosta, kali zachacieła, to prapanavała.

Plus takoha dośviedu, što ty ničoha nie buduješ. Byvaje, što adzin choča seksu i paśla adnosiny, a druhi, naprykład, prosta seksu. A tak adrazu zrazumieła, što budzie dalej», — kaža jana. 

«Na pieršym spatkańni chłopiec prapanavaŭ zaniacca seksam»

Kaciarynie (imia źmieniena) 23 hady. Tyndar dziaŭčyna spampavała ŭ 2019-m. Tady jana pakarystałasia prykładańniem niekalki hadzin i vydaliła. 

«Pieršapačatkovaja meta — znajomstvy. Heta samy zručny sposab. Mianie chapiła na paru hadzin. Sama kancepcyja tyndara mianie nie zadavalniaje. Jak možna vybirać čałavieka prosta pa źniešnaści? Nahadvaje kramu», — kaža jana. 

Tak dziaŭčyna spampoŭvała i vydalała tyndar siem razoŭ. Jaje razdražniali pytańni, ź jakich pačynali znajomstva ź joj chłopcy. 

«Što robiš, što novaha?» Čałaviek nie viedaje, jakoje było staroje, i ŭžo pytajecca pra novaje. Jany ŭvohule nie zatłumlajucca z nahody taho, što vykłaści ŭ tyndar. Na zastaŭku mohuć pastavić niejkuju mašynu, navat nie svaju. I apisańnie prykładna takoje: «pahladzi na mianie, ja mužyk, kachaj mianie», — kaža jana. 

Dziaŭčyna schadziła na adno spatkańnie. Na im chłopiec adrazu prapanavaŭ zaniacca seksam. Joj heta nie padychodziła, i jana syšła. Dziaŭčyna ličyć, što i sama sustreča była pravalnaj.

U hetym hodzie Kaciaryna źjechała žyć ź Biełarusi ŭ Litvu. I znoŭ spampavała tyndar. 

«U hety ž viečar mianie chłopiec paklikaŭ na spatkańnie. Nie było strachu i nijakich sumnievaŭ. My praviali cudoŭna viečar. Katalisia pa načnoj Vilni, pili kavu, razmaŭlali, śmiajalisia. Tut chłopcy adkryta pišuć, kali ich cikavić tolki seks. Z hetym chłopcam u nas adnosiny nie skłalisia, ale my stali siabrami, majem znosiny.

Ja schadziła na try spatkańni, mnie raskazali pra žyćcio ŭ Vilni, dapamahli adaptavacca.

Dla mianie tyndar — heta mahčymaść naładzić kantakty. Taksama tam možna šukać siabrovak. Prosta napisać u apisańni, što ty nie pradstaŭnik ŁHBT-supolnaści, a šukaješ znajomstvy. Heta taksama dobra pracuje», — raić jana. 

«U profili sam mahu vyrašyć, pra jakija svaje baki raskazvać, a pra jakija nie»

Fiodaru (imia źmieniena) 22 hady. Chłopiec spampavaŭ tyndar u 2018 hodzie. 

Prykładańniem jon karystaŭsia niekalki tydniaŭ, a potym vydaliŭ. Kaža, što vielmi składana ludzi išli na kantakt, redka chto chacieŭ schadzić na spatkańnie. 

«Łajkaješ kaho-niebudź — nichto nie piša. Ty pišaš — nie adkazvajuć. Naohuł, ja ŭ Biełarusi adčuvaŭ asudžeńnie z boku znajomych nakont hetaha. Mnie było strašna śviacicca ŭ tyndary, asabliva bajaŭsia, što sustrenu tam kahości sa svaich znajomych. Niekalki takich situacyj było, supier niajomka. U cełym za ŭvieś hety čas u mianie było 9 spatkańniaŭ, mahu skazać, što štuk 6 ź ich prajšli paśpiachova», — kaža jon.

U hetym hodzie Fiodar źjechaŭ ź Biełarusi ŭ Francyju. Tam jon znoŭ spampavaŭ tyndar. 

«Chaciełasia padniać sabie samaacenku, — tłumačyć chłopiec. — Nie było pieršapačatkova ŭ płanach ni z kim iści na spatkańnie. Pastaviŭ paru svaich fatazdymkaŭ, apisańnie, i za paru dzion u mianie naźbirałasia kala 500 paviedamleńniaŭ. Ja paradavaŭsia hetamu faktu, nikomu nie adkazaŭ, znoŭ vydaliŭ tyndar. Samaacenka padniałasia, bolš ničoha nie patrabavałasia». 

Z Francyi Fiodar pajechaŭ žyć u Litvu. U čarhovy raz chłopiec spampavaŭ prykładańnie. U Vilni ŭ jaho było mała znajomych, jon chacieŭ zavieści bolš. 

«U mianie tut jość znajomyja-biełarusy, ale mnie nie chaciełasia zastavacca ŭ imihranckaj tusoŭcy. Jak znajomicca ź ludźmi inakš u takim vypadku, ja nie viedaju. U parku prystavać da ludziej niejak nie vielmi dobra, na tusoŭki ja chadžu, ale redka.

Adrazu źviarnuŭ uvahu, što ludzi tut vielmi adroźnivajucca. Łajkaješ čałavieka, jon ciabie taksama, adrazu prychodzić niejkaja kankretnaja prapanova. Naprykład, sustrecca adrazu ŭviečary ŭ hety dzień. Šmat chto piša, vidać, što ludzi nie łamajucca i dla ich znajomstva takim čynam zvyčajnaja sprava», — raskazvaje jon. 

Fiodar uspaminaje, što pieršaje jaho žudasnaje spatkańnie praz tyndar było jašče ŭ Biełarusi. 

«Paznajomiŭsia z chłopcam, spadabaŭsia. U pierapiscy ŭsio było supier, šmat čaho supolnaha, narmalna razmaŭlali. Ale kali sustrelisia, dyk na temy, jakija my abmiarkoŭvali raniej, jon ničoha nie moh skazać.

Jašče ŭ mianie było spatkańnie ź dziaŭčynaj. Meta — zaniacca seksam i bolš nikoli nie pabačycca. Jana taksama tak chacieła. Tut byŭ stanoŭčy dośvied», — zhadvaje jon. 

U cełym chłopiec kaža, što bolšaść spatkańniaŭ prajšli dla jaho paśpiachova. Jon znachodziŭ supolnyja temy dla razmovaŭ, supadaŭ z partniorami ŭ žadańniach u seksualnym žyćci. 

«Čym mnie padabajecca tyndar, što ja ŭ profili sam mahu vyrašyć, pra jakija svaje baki raskazvać, a pra jakija nie. 

Voś paznajomiŭsia z francuzam, jaki ŭžo vosiem hadoŭ žyvie ŭ Francyi. My dumali spačatku pahulać, ale byŭ doždž i ja prosta pajšoŭ da jaho dadomu. My pahutaryli, zanialisia seksam. Niajomka toje, što jon žyvie vielmi pobač sa mnoj i my niejak pierasieklisia ŭ kramie paśla.

Kali čałaviek nie biełarus, to ja jamu raskazvaju pra našu krainu. I heta adrazu tema, u jakoj jość pra što parazmaŭlać.

Zapytu na adnosiny ŭ mianie niama, ale kali tak atrymajecca, što jany zaviažucca, to ja nie suprać», — tłumačyć chłopiec. 

Na spatkańni z adnym litoŭcam sistema tyndara, jak kaža Fiodar, złamałasia. Jany bačylisia ŭžo čatyry razy i jašče ni razu nie całavalisia. 

«U jaho baćka śviatar, moža być, heta niejak upłyvaje. Ale mianie napružvaje heta situacyja, — kaža chłopiec. —

Da Tyndaru ja staŭlusia bolš jak da hulni. Tam adrazu staviš, što ciabie cikavić. U mianie — ničoha surjoznaha. I łahična, što ŭ pracesie vy možacie pierajści adrazu da seksu abo pahulać i zabyć uvohule potym adno pra adnaho». 

Strachu atrymać niejki traŭmatyčny dośvied pry sustrečy z novym čałaviekam u Fiodara niama.

«Kali mnie zachočuć fizična niešta drennaje zrabić, dyk ja mahu dać adpor. Upeŭnienaści ŭ mianie dastatkova, kab syści, kali budzie niešta adbyvacca niezrazumiełaje. Ale adna maja znajomaja niadaŭna skazała, što jana baicca karystacca tyndaram, bo niechta ź biełaruskich śpiecsłužbaŭ jaje moža takim čynam vysačyć. Ja napružyŭsia krychu, nie dumaŭ pra biaśpieku ŭ takim rečyščy».

Čytajcie taksama: 

Novy skandał z Facebook: kampanija pieradavała vydalenyja paviedamleńni karystalnikaŭ siłavikam

Jak zaścierahčy siabie ŭ VK, Facebook i «Adnakłaśnikach» — padrabiazny hajd

Клас
28
Панылы сорам
41
Ха-ха
10
Ого
6
Сумна
8
Абуральна
22