Navuka i technałohii5

Jak nadziejna vyčyścić foty z vašych smartfonaŭ — padrabiazny hajd

Apošnim časam pačałasia novaja chvala zatrymańniaŭ. Pryčym padobna, što fota ź mitynhaŭ byłych pratestoŭcaŭ znachodziać u ichnich ža smartfonach. Raspaviadajem, jak ich vyčyścić.

Rečy, jakija varta zrabić pierad vydaleńniem fota, kali vy chočacie siabie abaranić (asabliva kali vy ŭ Biełarusi) — heta spačatku vydalić fota z sacyjalnych sietak (voś hajd dla Facebook, VK i «Adnakłaśnikaŭ», a voś — dla Instagram), paśla pačyścić miesiendžary, a paśla pravieryć vašy łajki. Jašče lepš viedać, jak vyčyścić botaŭ u telehramie i jak siłaviki znachodziać karystalnikaŭ tam.

Ciapier pačynajcie vydalać fota. Važna źviarnuć uvahu na ŭsie albomy i nie zabycca pra schavanyja albomy. Paśla prajdziciesia pa ŭsich albomach jašče raz i asabliva źviartajcie ŭvahu na zahružanyja ź miesiendžaraŭ fota i papki sa skrynšotami.

A kab nie zhubić fota, jość dva biaśpiečnyja varyjanty:

 • zahruzicie ich na fajłaabmieńnik (da prykładu, davoli biaśpiečnym ličycca Dropmefiles, u jakim jość vielmi hnutkija nałady biaśpieki, i Anonfiles). Paprasicie čałavieka za miažoj spampavać ich i zachoŭvać u siabie;
 • zahruzicie ich u vobłaka i paprasicie pierachoŭvać parol čałavieka, jakomu vy daviarajecie, a jašče lepš — niachaj jon stvoryć akaŭnt dla vas, vy skiniecie tudy fota, a paśla jon pamianiaje parol (siarod biaśpiečnych i biaspłatnych — Mega i NordLocker). Paśla zahruzki fota ŭ vobłaka, vydalicie vobłačny dadatak i paviedamicie čałavieku, u jakoha buduć zachoŭvacca fota. Taksama, kab nie zhubić fota, čałaviek musić chacia b čas ad času zachodzić u akaŭnt, inačaj jaho vydalać.

Hetuju schiemu možna ŭzmacnić, kali vy dadaście fota ŭ zaparoleny archiŭ, jaki moža stvaryć amal luby smartfonny archivatar (na ajfonach, da prykładu, pracuje Archives, a dla androidaŭ — B1). Tady navat čałaviek, jaki pierachoŭvaje fota, nie budzie viedać, što na ich.

Ale ŭ kožnaj z mabilnych sistemaŭ jość svaje asablivaści — raspaviadajem pra ich.

Android

Pa-pieršaje, paśla vydaleńnia fota jany nie vydalajucca, a pieranosiacca ŭ papku «Niadaŭna vydalenyja». Nazva ŭ niekatorych madelach adroźnivajecca (u Xiaomi pa-biełarusku jana nazyvajecca «Śmietnica»), ale hety albom zaŭsiody znachodzicca ŭ samym nizie ŭkładki «Albomy» ŭ standartnaj halerei. Hetuju papku varta ačyścić całkam.

Źniešni vyhlad papki «Śmietnica» na Xiaomi i toje, jak vyhladaje vyčaščanaja «Śmietnica». U luboj madeli pryncyp budzie takim ža.

Pa-druhoje, važna viedać, što vyjavy vielmi časta zastajucca ŭ kešy i danych prahram, jakija mohuć prahladać vyjavy. Jany zachoŭvajuć ich źmienšanyja kopii dziela taho, kab pakazvać ich chutčej — i časta ich možna ŭznavić mienavita tak, z dapamohaj navat biaspłatnych prahram.

Maje sens vydalać keš usich prahram, praź jakija vy prahladali fota ci videa. Kab vydalić keš, zrabicie nastupnaje:

 • zajdzicie ŭ «Nałady», a paśla znajdzicie nałady prahramaŭ (Apps, «Prahramy» ci niešta padobnaje, u roznych madelach pa-roznamu),
Dla Xiaomi treba abrać «Prahramy»
 • tam abiarycie nałady ŭstalavanych prahram (taksama mohuć mieć roznyja nazvy: Installed applications, «Kiravańnie prahramami» ci niešta padobnaje),
Dla Xiaomi treba abrać «Kiravańnie prahramami»
 • znajdzicie tam prahramy, jakija treba vyčiścić, — abaviazkova zrabicie heta dla prahram, jakimi vy prahladali fota,
Tut treba abrać abiedźvie prahramy pa čarzie
 • dalej taksama abiarycie niešta padobnaje na kiravańnie pamiaćciu. U Xiaomi, da prykładu, heta nazyvajecca «Schovišča», u anhłamoŭnaj viersii — Storage. Nazvy padobnyja va ŭsich telefonach,
Tut treba abrać punkt «Schovišča»
 • paśla vydalicie ŭsie danyja, jakija mahčyma. U niekatorych vypadkach heta vykinie vas z akaŭntaŭ, da jakich pryviazanaja prahrama, ale zvyčajna hetaha nie zdarajecca.
Tut abiarycie «Ačyścić usie dadzienyja»

Taksama spraŭdzicie, ci nie sinchranizujucca vašy fota z Google Photos, kali ŭ vas ustalavanaja hetaja prahrama. Dla hetaha:

 • zajdzicie ŭ Google Photos (abo prosta Photos),
 • naciśnicie na avatar vašaha profilu,
 • abiarycie Photos settings > Back up & sync,
 • dalej spraŭdzicie, ci vyklučanaja sinchranizacyja.
Tak vyhladaje ŭklučanaja sinchranizacyja. Fota: androidheadlines.com

Paśla praviercie, ci nie zachavalisia pratesnyja foty ŭ vašym Google-akaŭncie. Dla hetaha ŭ Photos prahladzicie jašče raz usie albomy. Paśla vydaleńnia nie zabudźciesia vyčyścić albom Bin (abo Trash u Google Drive), jaki maje značak śmiećcievaha kaša.

Paśla vydaleńnia fota lepš prajścisia pa volnaj pamiaci telefona prahramaj, jakaja zaciraje volnuju pamiać. Dla hetaha dobra pasuje biaspłatnaja prahrama iShredder, u jakoj jość funkcyja Wipe free space.

iOS

Kab kančatkova vydalić fatahrafii abo videa, vydalicie ich z alboma «Niadaŭna vydalenyja». Adnavić fatahrafiju, vydalenuju z hetaha alboma, niemahčyma:

 • adkryjcie prahramu «Fota» (Photos) i pierajdzicie na ŭkładku «Albomy» (Albums),
 • znajdzicie albom «Niadaŭna vydalenyja» (Recently Deleted) i naciśnicie «Vybrać» (Select),
 • vybierycie fatahrafii abo videa, jakija vy chočacie vydalić, abo naciśnicie «Vydalić usie» (Delete All),
 • naciśnicie knopku «Vydalić» (Delete) jašče raz dla paćvierdžańnia.
Tut treba nacisnuć Delete All

Fatahrafii, jakija vy dadali pry padklučeńni pryłady da kampjutara, niemahčyma vydalić z pryłady niepasredna ŭ prahramie «Fota». Kali vy bačycie šeruju knopku košyka pry sprobie vydalić fatahrafiju na iOS, moža spatrebicca spynić sinchranizacyju fatahrafij z kampjutara — tut jość dapamožnik pa tym, jak heta zrabić.

Taksama na ajfonach pa zmoŭčańni ŭklučany siervis iCloud Photo Library. U jaho zachoŭvajecca častka fota i videa z vašaha smartfona — praviercie, što ŭ im znachodzicca i ci nie sinchranizavalisia tudy «pratesnyja» fota. A kab jaho adklučyć, zrabicie nastupnaje:

 • na iPhone pierajdzicie ŭ «Nałady» (Settings) > «Nałady iCloud» (iCloud Settings),
 • u naładach iCloud naciśnicie «Fota» (Photos),
 • kali vy chočacie, kab vašy fatahrafii zastavalisia na pryładzie, abiarycie «Zahružać i zachoŭvać aryhinały» (Download and Keep Originals). Zatym adklučycie iCloud Photos z dapamohaj tumblera.
Sproščanaja schiema taho, jak adklučyć sinchranizacyju z iCloud

My paprasili kamientar pra toje, što rabić ź sinchranizacyjaj i ci varta jaje adklučać, u inicyjatyvy CyberBeaver, jakaja dapamahaje biełarusam ź ličbavaj biaśpiekaj:

«Niehatyŭny bok sinchranizacyi napraŭdu isnuje, i nie tolki z pryviazanymi da telefona vobłačnymi schoviščami. Naprykład, taja ž situacyja pracuje z WhatsApp, jaki moža rabić bekap dyjałohaŭ u vobłaka, što značyć — bekapy možna dastać i pračytać, kali ich nie adklučyć.

Adnak časam sinchranizacyja moža być važnaja, naprykład, dla karystalnikaŭ techniki Apple, dzie ŭsio, pačynajučy ad natatak, sinchranizujecca praz iCloud. Važna znajści bałans, a nie ŭślapuju adklučać sinchranizacyju dla ŭsiaho. Bolš za toje, važna zrazumieć, ci patrebnaja raśsinchranizacyja tamu ci inšamu karystalniku, bo čałaviek moža rabić tolki fatahrafii katoŭ i pirahoŭ. Abo stała pisać natatki. Tady raśsinchranizacyja budzie mocna pieraškadžać.

Ale kali kazać bližej da temy pra fatahrafii, to tak, zvyčajna na telefonach, asabliva na iPhone, aŭtamatyčna naładžanaja sinchranizacyja ŭ vobłačnaje schovišča. Bolš za toje, zvyčajna tudy laciać bekapy nie tolki fatahrafij, ale i parolaŭ z keychain. I kali niešta vydalajecca z telefona, nie abaviazkova jano budzie vydalenaje z vobłaka. My b rekamiendavali acanić ułasnyja ryzyki i adklučyć sinchranizacyju tych rečaŭ, jakija nie pavinny być sinchranizavanyja.

Prablemy ź sinchranizacyjaj dźvie:

 • vobłaka možna ŭzłamać addalena (rašeńniem budzie nadziejny parol i dvuchfaktarnaja aŭtentyfikacyja),
 • infarmacyja, vydalenaja na telefonie, moža zastavacca ŭ vobłaku (tady možna abo raśsinchranizavać jaho, abo ŭručnuju praviarać infarmacyju i padčyščać z vobłaka).

Adnak, jak zaŭsiody byvaje ź ličbavaj biaśpiekaj, tolki raśsinchranizacyja i začynieńnie sacsietak nie vyrašaje prablemy, bo apošnija naviny pakazvajuć, što infarmacyju možna taksama dastać z zakrytych akaŭntaŭ praz archivy. Ci, naprykład, na telefonie moža zachoŭvacca adčuvalnaja infarmacyja, jakuju možna znajści i biez raśsinchranizacyi. Ci infarmacyju možna dastać praź pierapiski ci keš telehrama.

U dvuch słovach: tema sinchranizacyi cikavaja i sapraŭdy moža vyklikać prablemy ŭ niekatorych vypadkach, adnak my zaklikajem hladzieć na situacyju bolš kompleksna i razhladać adklučeńnie sinchranizacyi jak adno z rašeńniaŭ, jakoje maje alternatyvy».

«Naša Niva» — bastyjon biełaruščyny

PADTRYMAĆ

Čytajcie jašče:

Telegram i nie tolki — jak pravilna pačyścić miesiendžary, kab nie trapić pad represii. Padrabiazny hajd

Jak pravilna čyścić svoj akaŭnt u Instagram, kab zaścierahčy siabie. Padrabiazny hajd

Jak zaścierahčy siabie ŭ VK, Facebook i «Adnakłaśnikach» — padrabiazny hajd

Raskazvajem, jak daviedacca, dzie i kamu vy stavili łajki ŭ sacsietkach, i pierastrachavacca

Jak pačyścić telehram-boty, kab nie zastałosia nijakich śladoŭ VIDEA

Kamientary5

 • ∆π
  17.11.2022
  Učiťsia nikohda nie pozdno
 • rom
  17.11.2022
  dyk vy ž vajavať sabralisia??? a tut učatie fota vyčyščať))
 • 1
  17.11.2022
  ∆π, asabliva, kali pauny viaźnicy...

Sa studentki ŭ Sieule ŭ mamu ŭ Minsku. Jak dziaŭčyna adna haduje dačku ad karejca16

Raptoŭna pamior žurnalist i redaktar «Biełarusy i rynak» Andrej Aleksandrovič4

Łukašenka adkazaŭ na pytańnie pra abjadnańnie Biełarusi i Rasii ŭ adnu dziaržavu12

Łukašenka zajaviŭ, što budzie ŭdzielničać u prezidenckich vybarach 2025 hoda76

Hetaja matematyčnaja zadača pra dzień naradžeńnia złamaje vam mozh4

39-hadovaja ŭradženka Irana pieramahła na konkursie «Mis Hiermanija»22

Piatruchin pra siamiejnuju dramu padčas turmy: žonka źmianiła proźvišča sabie i synu6

«Kamiera ŭ Navapołacku mienš kamfortnaja za pryloty rakiet». Jak ciapier žyvuć biełarusy va Ukrainie3

«Kab nadpis na pomniku byŭ na biełaruskaj movie». Biełaruskija dobraachvotniki pra zapaviet na vypadak hibieli 7

«Apišy Biełaruś adnym skrynam». Najlepšyja tvity tydnia3

Dzied Koli Łukašenki byŭ palitviaźniem — atrymaŭ 25 hadoŭ HUŁAHa za dapamohu «banderaŭcam»37

Na rekłamnych ekranach pa ŭsioj Biełarusi pakazali zvarot Śviatłany Cichanoŭskaj28

Julija Navalnaja: Za vajnu va Ukrainie Pucinu treba budzie adkazać43

Zabiŭ kuratara ad KDB, pravioŭ 20 hadoŭ u turmach — historyja žyćcia palitemihranta Siarhieja Panamarova22

«Pravierany ahient «Arefjeŭ»: znojdzienyja dakumienty pra sieksota, jaki sačyŭ za Łarysaj Hienijuš6

Zhaniać za pałovu dnia: što pahladzieć niedaloka ad Minska. Vioska Dubrava3

Rasija za dva hady straciła kala 83 tysiač zabitymi — analiz statystyki8

«Prymušali savakuplacca i spraŭlali na ich małuju patrebu». Jak pasłanyja na śmierć rasijskija sałdaty ździekujucca sa svaich ža tavaryšaŭ pa słužbie14

«Ałkahol paŭpłyvaŭ na jaje rozum»: eks-prezident Manholii vyśmiejaŭ «damu z MZS RF»2

Ukrainski bieśpiłotnik nanios udar pa Navalipieckim mietałurhičnym kambinacie3

Usie naviny →
Usie naviny

Aktyvisty «Jeŭramajdana» vyvalili dźvie tony hnoju pierad viłaj rasijskaha pasła ŭ Varšavie8

Na źbitym u piatnicu rasijskim A-50 byli 10 čałaviek7

Julija Navalnaja: Za vajnu va Ukrainie Pucinu treba budzie adkazać43

«Kab chto raskajaŭsia za heta». Maks Korž u druhija ŭhodki vajny prezientavaŭ pieśniu «Chałodnaja ranica»2

Zabiŭ kuratara ad KDB, pravioŭ 20 hadoŭ u turmach — historyja žyćcia palitemihranta Siarhieja Panamarova22

Zialenski ŭ druhuju hadavinu poŭnamaštabnaha ŭvarvańnia zapisaŭ zvarot z Hastomiela8

«Pravierany ahient «Arefjeŭ»: znojdzienyja dakumienty pra sieksota, jaki sačyŭ za Łarysaj Hienijuš6

Žychar Kiraŭska źbiraŭsia «pastavić schavanuju kamieru na vybarčym učastku»

Pamiatajecie aktyvistaŭ BRSM, jakija nakinulisia na Ordu padčas pikieta za Łukašenku ŭ 2020-m? Voś dzie jany ciapier22

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Zatrymali supracoŭnikaŭ kampanii, što absłuhoŭvaje ekrany, na jakich pakazali zvarot Cichanoŭskaj

Hałoŭnaje

Sapraŭdnaja jaŭka na vybarach FOTAFAKT

Dziarždep ZŠA nazvaŭ vybary ŭ Biełarusi fiktyŭnymi2

CVK nazvała kančatkovuju jaŭku na vybarach6

Zialenski pra pravał kontrnastupu: płany Ukrainy byli na stale ŭ Kramli jašče da pačatku3

110 deputataŭ, jakija trapiać u parłamient-2024, — praviercie śpis paśla vybaraŭ16

Karpienka namalavaŭ amal 42% hramadzian, jakija prahałasavali daterminova9

U Breście zaŭvažyli źniknieńnie kiraŭnika adnaho z pradpryjemstvaŭ1

Eks-palitviazień Žamčužny, jaki ahułam adsiedzieŭ 11 hadoŭ, vyjechaŭ ź Biełarusi3

«Apišy Biełaruś adnym skrynam». Najlepšyja tvity tydnia3

Cieła Navalnaha ŭsio ž addali maci14

Dzied Koli Łukašenki byŭ palitviaźniem — atrymaŭ 25 hadoŭ HUŁAHa za dapamohu «banderaŭcam»37

U stałovaj BiełAZa na 23 lutaha razdatčyc abiedaŭ apranuli ŭ vajskovuju formu FOTAFAKT19

«Kali pra heta kazaŭ naš rektar — značyć tak i jość». Žurnalisty pasprabavali znajści biełaruska-rasijski padručnik pa historyi2

«Ja paŭhoda lačyŭ dziaciej pad tatalnym kantrolem KDB. Jany navat chadajničali, kab mianie nie zvalniali» 3

Na rekłamnych ekranach pa ŭsioj Biełarusi pakazali zvarot Śviatłany Cichanoŭskaj28

Žychary Maskvy niasuć kvietki da pomnika Lesi Ukraincy ŭ druhuju hadavinu vajny

Usie naviny →