Na 85-hodździe masavaha źniščeńnia pradstaŭnikoŭ biełaruskaj elity pa zrazumiełych pryčynach nie budzie publičnych imprezaŭ u Minsku dy inšych haradach paniavolenaj Biełarusi. Ale biełarusy ŭ zamiežžy arhanizujuć svaje akcyi i viečaryny. Na sajcie «Noč paetaŭ»  paznačanyja miescy ich praviadzieńnia. Heta harady Łatvii, Litvy, Polščy, Hiermanii, Vienhryi, Anhlii, Kanady, ZŠA, Brazilii, Hruzii, Ukrainy. 

Ryha

29 kastryčnika a 18-j hadzinie abjadnańnie biełarusaŭ u Łatvii Supolka i Muziej akupacyi zaprašajuć na płošču Łatyšskich strałkoŭ da Miemaryjału achviaraŭ savieckaj akupacyi.

Tut na akcyi, pryśviečanaj pamiaci achviar savieckaha teroru «Noč rasstralanych paetaŭ», ahučać imiony zahinułych u «čornuju noč» dy pračytajuć ich vieršy.

Vilnia

29 kastryčnika a 17-j hadzinie ŭ skviery la Muzieja akupacyi i baraćby za svabodu pačniecca impreza-ŭšanavańnie pamiaci biełaruskich litarataraŭ.

U joj voźmuć udzieł muzyki Nastaśsia Špakoŭskaja, Alaksandr Pamidoraŭ, Juryj Nieściarenka, Hanna Vałyniec, hurt «Biełaruski cud», a taksama paetki Sabina Bryło, Vanda Marcińš, Darja Roskač, staršynia Sajuza litoŭskich piśmieńnikaŭ Birucie Januškajcie i inšyja hości.

Dla tych, chto zachoča dekłamavać vieršy, budzie volny mikrafon.

Lvoŭ

«Noč paetaŭ» u Lvovie projdzie 30 kastryčnika a 19-j hadzinie ŭ miežach Fiestyvalu dakumientalnaha kino «1084. Na miažy».

Biełarusy zładziać paetyčna-muzyčnuju imprezu, kab addać pašanu pamiaci źniščanym paetam i piśmieńnikam epochi teroru na terytoryi Biełarusi i Ukrainy.

U prahramie — dekłamacyja vieršaŭ pad muzyčnuju impravizacyju. Akramia taho, naviedvalnikam prapanujuć volny mikrafon, kab žadajučyja mahli pračytać ulubionyja vieršy taho času.

Miesca — nižniaja zała Teatra lalek, pł. D. Halickaha, 1. Uvachod volny.

Biełastok i Varšava

U hetych haradach projdzie prezientacyja knihi «(Nie)rasstralanyja».

U Biełastoku jana adbudziecca 29 kastryčnika ŭ 19:30 u Teatry Lalek — vulica Kalinoŭskaha, 1. Pradstavić vydańnie publicy kiraŭnik Biełaruskaj rady kultury Siarhiej Budkin. Udzielnikam abiacajuć dyskusiju na temu «Nočy Paetaŭ» i sučasnaj biełaruskaj turemnaj paezii.

31 kastryčnika zaniatak «Mova nanova» pryśvieciać «Nočy paetaŭ». Jon projdzie ŭ biełastockim MiedyjaPorcie (Siankieviča, 44), pačatak a 19:30. Hości — paetka Nasta Kudasava i falkłaryst, muzyka Jaŭhien Baryšnikaŭ. Viadoŭcy — Maryja Hryc i Julija Michajłava.

U Varšavie prezientujuć knihu 30 kastryčnika a 18-j hadzinie. Impreza projdzie ŭ Muziei Volnaj Biełarusi — Foksal, 11. Na joj prahučyć proza Michasia Zareckaha i fieljetony Anatola Volnaha, vieršy Michasia Čarota, Alesia Dudara, Todara Klaštornaha, Valera Marakova.

Vystupiać muzyki Aleś Dzianisaŭ, Chornabrova, Relikt.

Urocłaŭ

Supołka Biełarusaŭ Urocłava zaprašaje na svaju imprezu 30 kastryčnika a 18 hadzinie ŭ bar PROZA (Przejście Garncarskie, 2).

«Budziem čytać vieršy, słuchać muzykaŭ, hladzieć vystupy artystaŭ, — havorycca ŭ dopisie arhanizataraŭ. — Pakul my pamiatajem, zabityja paety i piśmieńniki buduć zaŭsiody žyć u našych sercach».

Krakaŭ

29 kastryčnika supołka «Biełarusy ŭ Krakavie» a 17-j hadzinie zaprašaje na litaraturnuju viečarynu. Jana projdzie na vulicy Krakaŭskaj, 19. Na joj vystupić adzin z zasnavalnikaŭ i redaktar časopisu «Taŭbin», paet Artur Kamaroŭski.

A 20-j hadzinie ŭdzielniki šeściem ušanujuć pamiać rasstralanych paetaŭ. Jano rušyć ad pomnika Adamu Mickieviču da miaściny, dzie rassypanaja ziamla z Kurapat.

Arhanizatary prosiać brać nacyjanalnuju simvoliku, łampadki i fotazdymki achviaraŭ 1937 hoda.

Hdańsk

29 kastryčnika Oblackie Centrum Edukacji i Kultury arhanizuje litaraturna-teatralizavanuju viečarynu «Maładyja. Pryhožyja. Jarkija», pryśviečanuju Michasiu Čarotu, Alesiu Dudaru, Anatolu Volnamu, Michasiu Zareckamu, Todaru Klaštornamu, Valeru Marakovu.

Praha

Biełaruski instytut u Prazie, Nina Skiepjan i Łusine Maskaluniec ładziać imprezu «Noč (nie)rasstralanych paetaŭ». Miesca praviadzieńnia Božská Lahvice. Pačatak a 19-j hadzinie.

Frankfurt

29 kastryčnika a 18.00 u carkvie Sankt Peter (Augartenstraße, 94) projdzie žałobnaje nabaženstva ŭ pamiać ab biełarusach, zabitych stalinskim režymam 29-31 kastryčnika 1937 hoda ŭ Kurapatach.

Arhanizatarami vystupaje supołka biełarusaŭ Frankfurta.

Bochum

28 kastryčnika a 16-j hadzinie supołka «RAZAM e.V. — Belarusische Gemeinschaft» zaprašaje na lekcyju ab represijach 1930-2020-ch hadoŭ u Biełarusi z čytańniem paetyčnych tvoraŭ dy dyskusiju «Čamu impieryi i dyktatury spalvajuć knihi i pieraśledujuć paetaŭ». Impreza adbudziecca pa adrasie Clemensstraße, 17.

Bremien

29 kastryčnika adbudziecca dyskusija, prymierkavanaja da «Nočy rasstralanych paetaŭ», a pa skančeńni kancert Marharyty Laŭčuk i Andreja Pavuka.

Ńjiredźchazie

U hetym vienhierskim horadzie Natalla Hardziej abviaściła flešmob vieršaŭ i litaraturnych tekstaŭ.

Arhanizatarka prosić dasyłać da 11 hadzinaŭ 27 kastryčnika zapisy ź vieršami i tekstami ŭ telehram-kanał @kisasszony, jakija pa redahavańni joju prahučać na vienhierskim radyjo MustarFM.

Bostan

29 kastryčnika a 17-j hadzinie ŭ West Newton Cinema pakažuć «Dziadoŭ» Adama Mickieviča ŭ vykanańni «Kupałaŭcaŭ».

Arhanizujuć prahlad śpiektaklu, prymierkavanaha da «Nočy rasstralanych paetaŭ», Cina Stach, Alena Łachmanienka i abjadnańnie «Biełarusy ŭ Bostanie i Novaj Anhlii».

Taronta i Atava

29 kastryčnika a 20-j hadzinie Zhurtavańnie Biełarusaŭ Kanady zaprašaje na svaju imprezu, jakaja adbudziecca ŭ farmacie Zoom-kanferencyi.

«My budziem čytać tvory represavanych paetaŭ, dzialicca historyjami ich žyćcia, havaryć pra represii minułaha i sučasnaści», — adznačajuć arhanizatary.

Tbilisi

Impreza da «Nočy rasstralanych paetaŭ» u stalicy Hruzii adbudziecca 29 kastryčnika a 18-j hadzinie ŭ Writers' House (13 Ivane Machabeli St).

Udzielnikaŭ čakaje lekcyja Hanny Sieviaryniec «Niepasłuchmianyja dzieci Kastryčnika». U joj havorka ab paetycy, etycy i estetycy litaraturnaha abjadnańnia «Maładniak».

Taksama budzie prezientavanaja ekspazicyja, pryśviečanaja hruzinskim represavanym piśmieńnikam ad Nino Biekišvili.

Arhanizacyi abiacajuć, što na ŭšanavańni pamiaci paetaŭ budzie šmat vieršaŭ, a ŭsie prysutnyja zmohuć paŭdzielničać i začytać svaje ŭlubionyja radki, bo budzie pracavać «Adkryty mikrafon».

Batumi

29 kastryčnika a 20-j hadzinie miascovaja supołka biełarusaŭ razam z hruzinskimi litaratarami źbiarecca na imprezu na placoŭcy la Domu piśmieńnikaŭ, što na vulicy Milikišvili, 21.

«Budziem čytać vieršy. Uzdymiem našyja ściahi. Budziem zhadvać našych zakatavanych tvorcaŭ. Kaniešnie, uviečary, bo heta tradycyjny farmat», — infarmuje vykanaŭčy dyrektar «Biełaruskaj dyjaspary ŭ Adžaryi» Alaksiej Bałašoŭ.

Salvador 

U hetym brazilskim horadzie 27 kastryčnika a 14-j hadzinie šmatmoŭnaja paetyčnaja impreza «SARAU de POESIA» projdzie  ŭ aŭdytoryi 206 Instytutu litaratury (Instituto de Letras UFBA).

«Davajcie razam pračytajem tvory rasstralanych u 1937 hodzie paetaŭ, a taksama paeziju ludziej, jakija ciapier znachodziacca ŭ źniavoleńni za supraćstajańnie dyktatury ŭ Biełarusi», — źviartajecca arhanizatarka Volha Franka.

Vieršy prahučać na biełaruskaj, partuhalskaj, anhlijskaj, ispanskaj, niamieckaj, italjanskaj i francuzskaj movach.

Łondan

29 kastryčnika a 19-j hadzinie Biełaruskaja biblijateka i muziej Francyska Skaryny dałučycca da adznačeńnia «Nočy rasstralanych paetaŭ» imprezaj ź dźviuch častak.

Spačatku ŭ Maryjan Haŭzie prahučać paezija i muzyčnyja tvory, napisanyja na vieršy paetaŭ 1930-ch. Zatym u biełaruskaj carkvie Śviatoha Kiryły adbudziecca žałobnaje nabaženstva ŭ pamiać ab usich achviarach represij.

«U hetuju noč ušanujma pamiać našych tvorcaŭ čytańniem ich vieršaŭ — kab nie zabyvałasia ichnaja paetyčnaja spadčyna i nie zmaŭkała jejnaje charastvo», — adznačajuć arhanizatary, Biełaruskaja biblijateka i muziej Francyska Skaryny.

Koŭna

U Koŭnie čytańni na Noč rasstralanych paetaŭ ładziać vykładčyki i studenty ŭniviersiteta Vitaŭta Vialikaha.

Afiša jašče budzie dapaŭniacca. Raskład całkam pa hetych i inšych haradach šukajcie pa spasyłcy.

Клас
25
Панылы сорам
2
Ха-ха
0
Ого
1
Сумна
1
Абуральна
1