Zdaroŭje1

Drennaja pamiać. Jak jaje palepšyć i jak zrazumieć, što ŭsio ž čas iści da doktara 

Prablemy z pamiaćciu — narmalna dla sučasnaha čałavieka, jaki žyvie ŭ biaźmiežnym patoku infarmacyi. Jakija faktary ŭpłyvajuć na pamiać, što jaje palapšaje i jak zrazumieć, što prablema surjoznaja i para źviartacca pa dapamohu da miedykaŭ, na svaim jutub-kanale raspavioŭ doktar Jaŭhien Kamaroŭski.

Faktary, jakija paharšajuć pamiać

Stres, tryvoha, paničnyja ataki, depresija. Pryčym pad stresam majecca na ŭvazie nie tolki niehatyŭ, ale, naprykład, taja ž zakachanaść, jakaja robić čałavieka niaŭvažlivym da ŭsiaho astatniaha.

Šerah chvarob, pry jakich vyrazna vyjaŭlajucca prablemy z pamiaćciu. Naprykład, heta dyjabiet, lubyja prablemy sa ščytapadobnaj załozaj, lubyja surjoznyja zachvorvańni, jakija prajaŭlajucca niedastatkovaściu funkcyj serca, lohkich, nyrak, piečani.

Ałkahol. Kali čałaviek ałkaholik, u jaho ŭ pryncypie z pamiaćciu drenna, ale i ŭ čałavieka biez zaležnaści ŭźnikajuć karotkaterminovyja prablemy z pamiaćciu niepasredna paśla ŭžyvańnia ałkaholu.

Deficyt vitaminu V12.

Šerah lekaŭ, naprykład, antydepresanty, snatvornyja srodki, siedatyŭnyja srodki, takija nievidavočnyja preparaty, jak procitubierkulozny izanijazid i inšyja.

Lubyja zapalenčyja pracesy ŭ hałaŭnym mozhu.

Usio, što pryncypova ŭździejničaje na pracu sasudaŭ. Na stan sasudaŭ upłyvajuć kureńnie, ałkahol, atłuścieńnie, deficyt fizičnych nahruzak, pavyšeńnie arteryjalnaha cisku.

Niedachop snu. Siem-vosiem hadzin u dzień — ledź nie abaviazkovaja ŭmova dla taho, kab narmalna zapaminać. 

Zabyvać — narmalna

Dla sučasnaha čałavieka prablemy z pamiaćciu — u pryncypie, narmalnaja reč. Biaskoncy patok infarmacyi, častyja stresy — nieadjemnaja častka žyćcia. «Raniej, kali čałaviek mieŭ znosiny z dvuma dziasiatkami suplamieńnikaŭ, jaho pamiaci chapała na toje, kab zapomnić ich imiony i ŭsio, što ź imi adbyvajecca. Ale ciapier, kali kožnaha z nas atačajuć sotni ludziej, heta niemahčyma», — kaža Kamaroŭski.

Akramia stresu, adnym z daminujučych faktaraŭ, jakija vyznačajuć prablemy z pamiaćciu, zjaŭlajecca šmatzadačnaść. Sproba rabić dźvie spravy adnačasova atrymlivajecca maksimum u adnaho-dvuch adsotkaŭ ludziej.

Sproba pisać, adkazvać na pytańni, razmaŭlać pa telefonie i rabić niešta jašče pryvodzić tolki da adnaho — mozh zasiarodžvajecca tolki na adnoj spravie i adsiakaje ŭsio astatniaje. I pakul vy čytajecie paviedamleńnie, jakoje pryjšło na telefon, vy nie bačycie, što kažuć u filmie, jaki vy hladzicie. Vam zdajecca, što ŭ vas prablemy z pamiaćciu, a nasamreč vaš mozh i nie zasiarodžvaŭsia na tym, što było nie ŭ fokusie ŭvahi.

«Navat čempijony pa zapaminańni paviedamlali daśledčykam ab prymityŭnaj bytavoj niapamiatlivaści — čałaviek, jaki lohka zapaminaje 150 simvałaŭ paśladoŭnaści kolkaści «pi», elemientarna nie pamiataŭ, kudy jon pakłaŭ klučy ad kvatery i h.d., bo ŭ momant, kali jon začyniaŭ kvateru, jon dumaŭ pra 131-ju ličbu ŭ liku «pi». Jamu było nie da taho», — kaža Kamaroŭski.

Kali dakładna treba da doktara

Kali ŭ vas uźnikajuć prablemy ŭ kamunikacyi, vy adčuvajecie prablemy z pošukam patrebnych słoŭ, zabyvajecie słova, jakoje treba skazać, choć dahetul pramaŭlali jaho šmat razoŭ.

Kali ŭ vas uźnikajuć prablemy z aryjentacyjaj u dobra znajomych miescach, u pamiaškańniach, u jakich vy byli nieadnarazova.

Kali ŭźnikajuć składanaści z vykanańniem paŭsiadzionnych zadač, naprykład, kali vy pačynajecie kožnuju ranicu šukać, kudy vy pakłali brytvu, krem dla haleńnia. Kali vy raptam bačycie, što pradmiety mianiajuć svaje zvykłyja miescy, tualetnaja papiera źnikła, klučy, akulary, hrošy, jakija tut lažali, a ich niama, ale potym jany znachodziacca ŭ zusim nie ŭłaścivych miescach, i vy nie pamiatajecie, jak jany tam apynulisia.

Kali vy paŭtarajecie adny i tyja ž pytańni, i pra heta ŭžo vam kažuć vašy surazmoŭcy: ty ŭ mianie heta ŭžo 150 razoŭ pytaŭsia, ja tabie ŭžo adkazvaŭ.

Kali na vykanańnie zvyčajnych paŭsiadzionnych zadač u vas sychodzić šmat času.

Kali vy zabyvajecie imiony ci adrasy vielmi blizkich ludziej.

Kali ŭ vas uźnikajuć ciažkaści płanavańnia. Naprykład, vy sabralisia na rybałku, i raptam vyśviatlajecca, što nie majecie ŭjaŭleńnia, što treba zrabić, kab pajechać na rybałku, kamu patelefanavać, što ŭziać z saboj.

Usio heta prykmiety taho, što jość padstava chvalavacca i nieabchodna źviarnucca da doktara.

Jak palepšyć pamiać

Farmakałahičnyja sproby palepšyć pamiać — heta załatoje dno dla stvaralnikaŭ tabletak, choć lekaŭ z dakazanaj efiektyŭnaściu, jakija dapamahajuć mienavita prycelna palepšyć vašu pamiać, praktyčna niama, kaža Kamaroŭski. Prablema pamiaci — druhasnaja.

Lačyć treba chvarobu, mianiać ład žyćcia, jaki tearetyčna moža supravadžacca paharšeńniem pamiaci. Heta značyć, lečym depresiju, kantralujem arteryjalny cisk, vahu, robim fizičnyja nahruzki.

Darečy, daśledavańni vyjavili, što myšcy padčas fizičnych praktykavańniaŭ vypracoŭvajuć admysłovy harmon irysin, i hety harmon, jaki vypracoŭvajecca ŭ ciahlicach, moža pranikać u mozh i palapšać kahnityŭnyja zdolnaści, palapšać pamiać.

Vielmi dobra dapamahaje palepšyć pamiać razhruzka mozhu, lubyja techniki miedytacyi.

Kali jość prablemy z pamiaćciu, nie treba bajacca rabić śpisy spraŭ abo pakupak, vieści dziońniki, stvarać napaminki.

Karystajciesia prostymi łajfchaki. Pry vychadzie z domu napišycie na papiercy «śviatło, haz, vada, pras», pavieście jaje na dźviery i pierad tym, jak vychodzić, pramoŭcie heta. Kali vy pramovili heta ŭsłych, vy zapomnicie, što prakantralavali heta, i heta vas nie budzie mučyć.

Jość mnostva rekamiendacyj, jak možna ŭmacavać pamiać. Naprykład, možna prydumlać asacyjacyi, hulać u asacyjacyi, prydumlać zrokavyja vobrazy, vučyć vieršy, vučyć zamiežnyja movy, sprabavać uspomnić padrabiaznaści papiarednich padziej u vašym žyćci, padziei ŭčorašniaha dnia abo vychadnyja, hulać u intelektualnyja hulni, razhadvać kryžavanki, mianiać zvykłyja maršruty, vučycca novamu. Vielmi važna napružvać mazhi.

Čytajcie taksama:

«U Jeŭropie ledź nie ad usiaho prapisvajuć paracetamoł». Čamu heta pravilna i jak zrazumieć, što para da doktara

Ci daloka vam da ałkahalizmu? Praviercie siabie

Kardyjołah raskazaŭ, jakija simptomy pieradinfarktnaha stanu i jak dziejničać pry infarkcie 

Kamientary1

 • oksana
  10.12.2022
  navat nie padumaju, kab čytać
  čamu?
  tamu
  chapiła mnie śviokra-psichijatra (istinno russkoho), jaki jak minimum 5 (nie maniu) hod majo imia ŭsio nijak zapomnić nie moh

«Dziuna: častka druhaja» — błakbastar, idealny da skryhatu ŭ zubach2

Chto zabiŭ Franciška Alachnoviča. Adkryty novyja fakty11

Ała Puhačova apublikavała post paśla śmierci Navalnaha20

«Praciraju dźviarnuju ručku, bo jaje mohuć namazać atrutaju». Pahavaryli z homielskim psichołaham, kvateru jakoj razhramili siłaviki17

«Z 3 pa 6 kłas nasiŭ zaplečnik adnakłaśnicy». Historyi ludziej, u jakich nikoli nie było surjoznych adnosin9

MUS zajaviła pra pieršuju spravu za admaŭleńnie hienacydu biełaruskaha naroda12

Druhi hod zapar na «Pieśni hoda Biełarusi» pieramahła niaviestka Łukašenki25

«U pamiežnikaŭ mahli ŭźniknuć da mianie pytańni». Jak biełarusy abychodnymi šlachami atrymlivajuć polski šenhien12

102-hadovaja žančyna ŭspomniła pra hady vajny, dy nie ŭličyła ideałohii. Jaje papraviŭ 74-hadovy kamunist15

Stała viadoma, jakija katehoryi ludziej pakinuli za kratami paśla apošniaj abłavy na salidarnych z palitviaźniami5

«Aproč tych dvanaccaci hadoŭ, kali jon piŭ». Udava Ryhora Baradulina apublikavała niazvykłyja ŭspaminy pra jaho8

Jak prapahandyst Ihar Tur staŭ lubimčykam Łukašenki i kolki zarabiŭ u 2020-m15

«Ja, kali zakryvaju pracoŭny noŭt u piatnicu ŭviečary». Najlepšyja tvity tydnia5

Mužčynu, jakoha zatrymali paśla viartańnia z Polščy, buduć sudzić za «zdradu dziaržavie»11

Učora ŚMI paviedamlali pra zatrymańnie byłoha kiraŭnika Bresta. Ale nasamreč jon na voli4

Na fakultetach BDU stvaryli kamisii, jakija ŭziali pad kantrol kadravyja pytańni

«Zavierbavać Klimoviča. Kab sačyć za im — zavierbavać Hrabinskaha. Kab sačyć za Hrabinskim — zavierbavać Sierhijeviča»: jak NKVD chacieŭ pastavić zachodniebiełaruskuju intelihiencyju na kaleni4

Lizu, što pamierła ŭčora ŭ Varšavie, pachavajuć u polskaj stalicy4

Historyja čatyroch žančyn, jakija pieražyli HUŁAH i paŭstańnie ŭ łahiery5

Samy aktyŭny danosčyk Bambiza na vybarach zaniaŭ apošniaje miesca z usiaho Minska — jamu namalavali 1,999%4

Usie naviny →
Usie naviny

«Zavierbavać Klimoviča. Kab sačyć za im — zavierbavać Hrabinskaha. Kab sačyć za Hrabinskim — zavierbavać Sierhijeviča»: jak NKVD chacieŭ pastavić zachodniebiełaruskuju intelihiencyju na kaleni4

Rasija zabaraniła paloty samalotaŭ A-50 kala Ukrainy — brytanskaja raźviedka3

Mitrapalit Vienijamin uznaharodziŭ carkoŭnym ordenam Ivana Kubrakova24

Pamior skulptar Ihar Hołubieŭ

Arhiencina addała Ukrainie viertaloty, jakija atrymała ad Rasii9

U Rasii vydalili spasyłki na trek Vasi Abłomava, pryśviečany Navalnamu6

U niadzielu nadvorje budzie jašče ništo sabie, a ŭ paniadziełak pachaładaje3

Łaŭroŭ pryhraziŭ Pašynianu: Zajavy Jerevana prymušajuć Rasiju zadumacca pra svaje praktyčnyja kroki7

Polski Kanhres žančyn źviarnuŭsia da palitykaŭ paśla śmierci zhvałtavanaj biełaruski13

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

U Breście zatrymlivali i eks-mera Rahačuka, i hubiernatara Šulejku

Hałoŭnaje

«Mnie paščaściła. A Lizie — nie». Paśla śmierci biełaruski ŭ Varšavie ŭ siecivie šyrycca chešteh #chopićhvałcić — voś što pišuć 

Franak Viačorka: Pratasievič złamany, jon pad kantrolem i nie moža vyjechać ź Biełarusi1

Dzie ciapier hieroi miemnaha videa BRSM pra vybary-durybary?10

«U nas svaje tradycyi vybaraŭ, jakija sprabavali vytručvać, dośvied z časoŭ Połackaha kniastva» — CVK3

Stała viadoma, jakija katehoryi ludziej pakinuli za kratami paśla apošniaj abłavy na salidarnych z palitviaźniami5

Jak prapahandyst Ihar Tur staŭ lubimčykam Łukašenki i kolki zarabiŭ u 2020-m15

«Ja, kali zakryvaju pracoŭny noŭt u piatnicu ŭviečary». Najlepšyja tvity tydnia5

Žyvaja lehienda Minska: što čuvać u žančyny, jakaja šmat hod śpiavaje pra Isusa?16

Mužčynu, jakoha zatrymali paśla viartańnia z Polščy, buduć sudzić za «zdradu dziaržavie»11

Na miažy ź Litvoj paśla zakryćcia dvuch pamiežnych pierachodaŭ sabralisia vialikija čerhi4

«Bolš za paŭtara mietra nichto nie atrymlivaŭ»1

Učora ŚMI paviedamlali pra zatrymańnie byłoha kiraŭnika Bresta. Ale nasamreč jon na voli4

Na fakultetach BDU stvaryli kamisii, jakija ŭziali pad kantrol kadravyja pytańni

Rabotnik Mazyrskaha NPZ zabiŭ siabie praz prablemy na pracy1

Arhanizatary vybaraŭ faktyčna pryznalisia ŭ falsifikacyjach u Minsku. Sačycie za rukami12

Ajcišnik z Kurska sprabuje zarabić na biełarusach, pradajučy im «miortvyja» vakansii4

Usie naviny →